ZSFP

Związek Stowarzyszeń „Fandom Polski” jest ogólnopolską organizacją zrzeszającą polskie kluby miłośników fantastyki. Działa od 2001 roku. Do celów ZSFP należą:

  • koordynacja organizacji kolejnych edycji Polconu,
  • opieka nad Nagrodą Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla,
  • patronat nad KONgresem – spotkaniem organizatorów imprez fanowskich i wydawaną w jego ramach publikacją,
  • koordynacja i promocja działań podejmowanych przez poszczególne kluby i środowiska fanowskie,
  • reprezentowanie polskiego fandomu fantastyki i polskiej fantastyki poza fandomem i za granicą.

Misja = w co wierzymy?

Fani mogą zdziałać więcej działając wspólnie.

Wizja = co chcemy osiągnąć?

Chcemy, żeby polski fandom rozwijał się, a tworzące go osoby chętnie współdziałały i dzieliły się wiedzą, doświadczeniami i pasją.

Wartości = czym będziemy się kierować, żeby wspierać misję i wizję?

  • kreatywność
  • inicjatywa
  • wspólnota
  • inkluzywność

Władzami Związku są Walne Zebranie (zwane Radą Fandomu), które tworzą reprezentanci stowarzyszeń członkowskich, kilkuosobowy Zarząd o dwuletniej kadencji oraz Komisja Rewizyjna. Rada Fandomu zbiera się kilka razy do roku – najczęściej na Polconie, Nordconie i KONgresie – i podejmuje najważniejsze decyzje, w tym wybiera Zarząd i przyjmuje nowych członków. Zarząd reprezentuje Związek na zewnątrz, przygotowuje posiedzenia Rady i ściśle współpracuje z organizatorami Polconu, w tym w zakresie działań związanych z przyznaniem Nagrody Zajdla. Trzyosobowa Komisja Rewizyjna nadzoruje i kontroluje działalność merytoryczną i finansową Związku.

Ponadto podczas Forum Fandomu, zebrania otwartego dla wszystkich uczestników Polconu, na którym się odbywa (zawsze o 12:00 w dniu ceremonii wręczenia Nagrody Zajdla), odbywają się głosowania nad zmianami w regulaminie Nagrody Zajdla oraz wybierani są kolejni organizatorzy Polconów, a także zatwierdzani goście honorowi, wybierane komisje zajdlowe (licząca głosy oraz nominacyjna) oraz przedstawiane sprawozdanie z organizacji kolejnego Polconu. Prawo głosu podczas Forum Fandomu mają wszyscy uczestnicy, także niezrzeszeni.