Statut Związku Stowarzyszeń „Fandom Polski”

Rozdział I: Postanowienia ogólne

§ 1

Związek Stowarzyszeń Fandom Polski, zwany dalej Związkiem, jest związkiem stowarzyszeń w rozumieniu ustawy z dnia 7.04.1989 r. – „Prawo o stowarzyszeniach” z późniejszymi zmianami i działa na podstawie powołanej ustawy oraz tego Statutu.

§ 2

Siedzibą Związku jest Warszawa.

§ 3

Terenem działalności Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Związek może brać udział w imprezach międzynarodowych, związanych z przedmiotem jego działalności.

§ 4

Związek może należeć do międzynarodowych związków stowarzyszeń miłośników fantastyki.

§ 5

Związek używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Związek Stowarzyszeń Miłośników Fantastyki i napisem pośrodku: Fandom Polski oraz pieczęci nagłówkowej. Władze Związku mogą ustanowić symbol graficzny (logo) Związku i umieścić go w polu centralnym pieczęci.

§ 6

Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej osób, wydelegowanych przez stowarzyszenia członkowskie do pracy w jego organach. Związek może zlecać odpłatne wykonanie określonych czynności.

Rozdział II: Cele i metody działania

§ 7

Związek Stowarzyszeń Fandom Polski koordynuje działalność stowarzyszeń członkowskich, ułatwia wypełnianie przez nie celów statutowych, wspiera działalność klubów miłośników fantastyki, pozostających ze względów formalnych poza Związkiem, oraz propaguje szeroko rozumianą fantastykę. Najważniejszym celem działalności Związku jest koordynowanie i wspieranie działań stowarzyszeń członkowskich, związanych z organizowaniem Ogólnopolskich Konwentów Miłośników Fantastyki Polcon, w toku których przyznawana jest nagroda im. Janusza A. Zajdla.

§ 8

Związek realizuje swoje cele przez:

 1. podejmowanie wszechstronnych działań na rzecz organizowania Polconów oraz innych imprez o zasięgu ogólnopolskim, organizowanych przez stowarzyszenia członkowskie;
 2. podejmowanie działalności wydawniczej;
 3. nawiązywanie kontaktów z analogicznymi organizacjami zagranicznymi;
 4. służenie radą i pomocą nowo powstającym klubom miłośników fantastyki;
 5. sprzyjanie wymianie doświadczeń między stowarzyszeniami członkowskimi;
 6. propagowanie działalności środowiska miłośników (fanów) fantastyki w mediach.

§ 9

Związek może ustanawiać nagrody za wyróżniające się utwory o treści fantastycznej oraz dla osób i organizacji szczególnie zasłużonych dla propagowania fantastyki.

§ 10

Związek nie ma uprawnień władczych wobec stowarzyszeń członkowskich.

Rozdział III: Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie Związku dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 12

Członkiem zwyczajnym (stowarzyszeniem członkowskim) może być stowarzyszenie zarejestrowane, przedmiotem działalności którego jest popularyzacja szeroko rozumianej fantastyki, które zgłosi chęć przystąpienia do Związku, dokumentowaną uchwałą odpowiedniej władzy statutowej i zostanie przyjęte przez Radę Fandomu.

§ 13

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. uczestniczyć we wszystkich formach działalności Związku;
 2. delegować swych przedstawicieli i kandydatów do władz Związku;
 3. zgłaszać wnioski i postulaty do właściwych władz Związku, oceniać ich działalność i swobodnie wyrażać poglądy na każdym jego forum;
 4. uzyskiwać od władz Związku informacje o jego działalności oraz uzasadnienie podejmowanych decyzji;
 5. korzystać z zasobów materialnych Związku na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.

§ 14

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 1. brać czynny udział w działalności Związku, a w szczególności przyczyniać się do organizacji Ogólnopolskich Konwentów Miłośników Fantastyki Polcon;
 2. przestrzegać postanowień Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów;
 3. sumiennie wykonywać działania, które zostały mu powierzone przez władze Związku.

§ 15

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna zainteresowana działalnością merytoryczną Związku, która zadeklaruje dlań stałe poparcie materialne i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Radę Fandomu.
 2. Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego z wyłączeniem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 16

 1. Członkiem honorowym może być wyłącznie osoba fizyczna.
 2. Członkostwo honorowe nadaje Rada Fandomu na wniosek co najmniej dwu stowarzyszeń członkowskich.
 3. Członkowie honorowi wchodzą w skład Rady Fandomu z głosem doradczym.
 4. Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz stowarzyszenia.

§ 17

 1. Stowarzyszenie członkowskie naruszające obowiązki, określone w tym Statucie oraz w regulaminach, uchwalonych na jego podstawie, może zostać ukarane przez Radę Fandomu jedną z następujących kar:
  1. upomnienia;
  2. nagany z ostrzeżeniem;
  3. wykluczenia ze Związku.
 2. Ponowne przyjęcie wykluczonego stowarzyszenia członkowskiego może nastąpić po upływie dwóch lat od daty przyjęcia ostatecznej uchwały o wykluczeniu.
 3. Ukaranemu stowarzyszeniu członkowskiemu przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie trzydziestu dni. Wniosek Komisji Rewizyjnej podlega rozpatrzeniu przez Radę Fadomu, a uchwała, podjęta po jego rozpatrzeniu jest ostateczna.

§ 18

Członkostwo ustaje na skutek:

 1. rezygnacji złożonej na piśmie;
 2. wykluczenia przez Radę Fandomu;
 3. rozwiązania stowarzyszenia członkowskiego;
 4. śmierci członka honorowego.

§ 19

Jeśli stowarzyszenie członkowskie nie bierze udziału w trzeciej kolejnej Radzie Fandomu, nie przedstawiając stosownego usprawiedliwienia, Rada Fandomu może zawiesić jego członkostwo. Rada zawiesza też członkostwo stowarzyszeń, nie mających prawomocnie wybranych władz statutowych. Zawieszonych stowarzyszeń członkowskich nie bierze się pod uwagę przy określaniu quorum Rady Fandomu.

Rozdział IV: Władze Związku

§ 20

Władzami Związku są:

 1. Walne Zebranie zwane Radą Fandomu;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 21

 1. Rada Fandomu jest najwyższą władzą Związku. Stowarzyszenia członkowskie reprezentowane są w Radzie przez upoważnionych członków ich zarządów, w miarę możliwości – ich prezesów.
 2. Jedno stowarzyszenie członkowskie posiada jeden głos.
 3. Rada Fandomu zbiera się co najmniej trzy razy w roku podczas ogólnopolskich imprez (konwentów) miłośników fantastyki (przed, w trakcie i po dorocznym Polconie). Podczas tego ostatniego posiedzenia Rada rozpatruje sprawozdanie finansowe, a po upływie kadencji wybiera pozostałe władze Związku.
 4. Termin Rady Fandomu podawany jest do wiadomości stowarzyszeń członkowskich z co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem.

§ 22

Rada Fandomu:

 1. ustala program i kierunki działalności merytorycznej Związku oraz jego politykę finansową;
 2. uchwala regulaminy wewnętrzne Związku;
 3. wybiera Zarząd i Komisję Rewizyjną na trzyletnią kadencję, a w razie potrzeby uzupełnia ich skład w toku kadencji;
 4. wysłuchuje sprawozdania Komisji Rewizyjnej i uchwala absolutorium dla Zarządu;
 5. wspomaga Komitet Koordynacyjny Ogólnopolskich Konwentów Miłośników Fantastyki Polcon
 6. przyjmuje nowych członków zwyczajnych i wspierających, a także przyznaje członkostwo honorowe;
 7. zawiesza członkostwo stowarzyszeń, nie biorących udziału w działalności Związku;
 8. w razie potrzeby wyznacza mediatora i określa skład Komisji Rozjemczej;
 9. wymierza kary, określone w § 17 i rozpatruje wnioski Komisji Rewizyjnej w przedmiocie odwołań od wymierzonych kar;
 10. uchwala zmiany w statucie.

§ 23

Rada Fandomu może:

 1. upoważnić określone stowarzyszenie członkowskie do reprezentowania Związku podczas międzynarodowych imprez miłośników fantastyki;
 2. ustanowić składki członkowskie za zgodą wszystkich stowarzyszeń członkowskich i z uwzględnieniem możliwości organizacyjno-finansowych poszczególnych stowarzyszeń;
 3. podjąć uchwałę o rozwiązaniu Związku.

§ 24

 1. Rada Fandomu może podejmować uchwały w obecności przedstawicieli co najmniej 2/3 stowarzyszeń członkowskich. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeśli Statut nie stanowi inaczej.
 2. Uchwały Rady Fandomu zapadają w głosowaniu jawnym, oprócz wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej, który następuje w głosowaniu tajnym. Na wniosek przedstawicieli co najmniej 1/3 stowarzyszeń członkowskich przewodniczący obrad zarządza głosowanie tajne nad określonym wnioskiem.
 3. W Radzie Fandomu mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele klubów miłośników fantastyki, nie będących stowarzyszeniami oraz zaproszeni goście.

§ 25

 1. Zarząd składa się z pięciu do siedmiu osób, w tym prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza.
 2. Kandydatów do Zarządu zgłaszają stowarzyszenia członkowskie; powinny być to osoby z doświadczeniem pracy organizacyjnej, najlepiej – pracy we władzach tych stowarzyszeń.
 3. Wybrany przez Radę Zarząd konstytuuje się i podaje do wiadomości podział funkcji podczas tego samego konwentu, podczas którego zostało wybrane. Przy konstytuowaniu się, Zarząd bierze pod uwagę, aby miejsce zamieszkania i obowiązki osób, upoważnionych do podpisywania dokumentów finansowych, nie utrudniały wykonywania powierzonych zadań.
 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania. Ważność uchwały finansowej wymaga obecności skarbnika.

§ 26

Zarząd:

 1. kieruje bieżącą pracą Związku w zakresie określonym przez Radę Fandomu i reprezentuje Związek na zewnątrz;
 2. przygotowuje posiedzenia Rady Fandomu i z co najmniej z 30-dniowym wyprzedzeniem powiadamia o ich terminie, oraz przekazuje stowarzyszeniom członkowskim odpowiednie materiały;
 3. przedstawia Radzie Fandomu projekt programu działalności merytorycznej i finansowej Związku oraz sprawozdanie z działalności Związku (podczas ostatniego posiedzenia Rady w roku kalendarzowym);
 4. opracowuje i przedstawia Radzie Fandomu do zatwierdzenia projekty regulaminów wewnętrznych Związku;
 5. ściśle współpracuje z Komitetem Koordynacyjnym Ogólnopolskich Konwentów Miłośników Fantastyki Polcon.

§ 27

Komitet Koordynacyjny Ogólnopolskich Konwentów Miłośników Fantastyki Polcon tworzą prezesi stowarzyszeń organizujących Polcon w roku bieżącym i w dwu latach następnych. Zadaniem komitetu jest zapewnienie odpowiedniej ciągłości i koordynacji prac organizacyjnych przy kolejnych Polconach. Szczegóły działalności Komitetu określa odpowiedni regulamin.

§ 28

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego.
 2. Kandydatów do Komisji zgłaszają stowarzyszenia członkowskie; powinny być to osoby z doświadczeniem w pracy organizacyjnej, najlepiej – pracy we władzach tych stowarzyszeń.
 3. Kandydatami do Komisji nie mogą być członkowie władz statutowych stowarzyszeń członkowskich.
 4. Wybrana przez Radę Komisja konstytuuje się i podaje do wiadomości podział funkcji podczas tego samego konwentu, podczas którego została wybrana.
 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków Komisji w tym przewodniczącego. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji.

§ 29

 1. Komisja Rewizyjna:
  1. nadzoruje i kontroluje działalność merytoryczną i finansową Związku;
  2. przedstawia Radzie Fandomu sprawozdania ze swej działalności wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu;
  3. przedstawia Zarządowi wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
  4. rozpatruje odwołania od uchwał o ukaraniu stowarzyszenia członkowskiego w terminie nie dłuższym niż 30 dni i przedstawia odpowiedni wniosek Radzie Fandomu;
 2. Komisja Rewizyjna może powoływać mężów zaufania do pomocy w przeprowadzaniu kontroli konkretnej dziedziny działalności Związku.

Rozdział V: Rozstrzyganie sporów

§ 30

W razie powstania poważnego sporu między stowarzyszeniami członkowskimi, lub innej, istotnej kontrowersji, związanej z działalnością Związku, Rada Fandomu podejmuje kroki, zmierzające do jej polubownego rozwiązania. W tym celu Rada może:

 1. za zgodą obu stron powołać Komisję Rozjemczą,
 2. w przypadku braku zgody jednej lub obu stron wyznaczyć mediatora, którego zadaniem jest umożliwienie powołania Komisji Rozjemczej.

§ 31

Zadaniem Komisji Rozjemczej jest doprowadzenie do polubownego rozwiązania sporu i sformułowanie wniosków, mających ułatwić unikanie podobnych sporów w przyszłości.

§ 32

 1. W skład Komisji Rozjemczej wchodzą przedstawiciele stron sporu (w równej liczbie) oraz osoba lub osoby, nie będące członkami tych stowarzyszeń członkowskich i nie zaangażowanych w inny sposób w rozpatrywany spór. Skład Komisji Rozjemczej nie może być mniejszy niż trzy i większy niż siedem osób.
 2. Jeżeli w sprawie był poprzednio wyznaczony mediator, Rada powołuje go w skład Komisji.
 3. W skład Komisji Rozjemczej mogą być powołane osoby, nie będące członkami żadnego ze stowarzyszeń członkowskich.
 4. Rada, wyznaczając Komisję, wskazuje jej przewodniczącego. Nie może nim być przedstawiciel strony sporu.

§ 33

Komisja Rozjemcza podejmuje działania, zmierzające do polubownego rozwiązania sporu, a po ich zakończeniu przedstawia Radzie Fandomu sprawozdanie. W razie niemożności znalezienia rozwiązania w ciągu sześciu miesięcy od powołania Komisji, stwierdza ona ten fakt w swym sprawozdaniu. W razie wycofania się z Komisji jednej ze stron sporu, sprawozdanie przestawia jej przewodniczący.

§ 34

 1. Rada Fandomu przyjmuje do wiadomości sprawozdanie Komisji o polubownym rozwiązaniu sprawy i rozpatruje wnioski, zawarte w sprawozdaniu. Szczegóły takiego rozwiązania nie są ujawniane, chyba, że obie strony sporu zgodnie postanowią inaczej.
 2. Rada Fandomu rozpatruje sprawozdanie Komisji lub jej przewodniczącego o niemożności polubownego rozwiązania sprawy i rozpatruje możliwości dalszych działań, w tym wymierzenia kar statutowych.
 3. Złożenie sprawozdania zamyka działalność Komisji Rozjemczej.

Rozdział VI: Majątek i fundusze Związku

§ 35

Na majątek FP składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze, uzyskane w trakcie działalności Związku.

§ 36

Majątek Związku powstaje z:

 1. dotacji, darowizn i zapisów,
 2. dochodów z działalności i majątku Związku,
 3. składek członkowskich (w razie ich uchwalenia).

§ 37

Związek może podejmować działalność gospodarczą, dochód z której przeznacza w całości na działalność statutową.

§ 38

Rokiem obrachunkowym Związku jest okres od 1 listopada do 30 października następnego roku kalendarzowego.

§ 39

Dla ważności pism dotyczących spraw i obowiązków majątkowych Związku wymagane są podpisy co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Skarbnika.

Rozdział VII: Postanowienia końcowe

§ 40

Zmiany w Statucie uchwala Rada Fandomu większością 2/3 głosów przy obecności przedstawicieli co najmniej 2/3 stowarzyszeń członkowskich.

§ 41

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Związku podejmuje Rada Fandomu większością 2/3 głosów przy obecności przedstawicieli co najmniej 3/4 stowarzyszeń członkowskich.
 2. W razie przyjęcia uchwały o rozwiązaniu Związku, Rada Fandomu powołuje Komisję Likwidacyjną.