Statut Związku Stowarzyszeń „Fandom Polski”

Rosnąca popularność fantastyki (literackiej, filmowej, plastycznej, a także w formie gier fabularnych i pokrewnych) wyraża się między innymi stale rosnącą liczbą różnorodnych organizacji miłośników fantastyki. Społeczność miłośników fantastyki, zwana fandomem, i organizowane przez nią imprezy kulturalne o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim stały się już ważnym, choć rzadko dostrzeganym elementem krajobrazu kulturalnego Polski. Zatem w celu lepszej koordynacji i promocji działań podejmowanych przez poszczególne kluby i środowiska miłośników fantastyki, czołowe polskie kluby miłośników fantastyki postanowiły powołać do życia ogólnokrajową organizację – Związek Stowarzyszeń Fandom Polski.

Rozdział I: Postanowienia ogólne

§ 1

Związek Stowarzyszeń Fandom Polski, zwany dalej Związkiem, jest związkiem stowarzyszeń w
rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach i działa na podstawie
powołanej ustawy oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Siedzibą Związku jest Pisz.

§ 3

Terenem działalności Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Związek może uczestniczyć w
projektach międzynarodowych, związanych z przedmiotem jego działalności.

§ 4

Związek może należeć do międzynarodowych związków stowarzyszeń miłośników fantastyki.

§ 5

Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej osób wydelegowanych przez organizacje
członkowskie oraz innych chętnych do pracy w jego organach. Związek może zlecać odpłatne
wykonanie określonych czynności.

Rozdział II: Cele i metody działania

§ 6

Celami działalności Związku są w szczególności:

1. integracja i nadanie ram organizacyjnych miłośnikom fantastyki na poziomie
ogólnopolskim;

2. koordynacja działalności organizacji członkowskich;

3. wspieranie działalności organizacji miłośników fantastyki;

4. aktywizacja młodzieży i dorosłych do udziału w życiu społecznym i kulturalnym;

5. rozwijanie kontaktów i współpraca między środowiskami miłośników fantastyki
w Europie i na świecie;

6. gromadzenie i udostępnianie materiałów archiwalnych, pamiątek i eksponatów
oraz opracowywanie materiałów służących propagowaniu wiedzy z zakresu
kultury;

7. propagowanie szeroko rozumianej fantastyki;

8. wspieranie organizacji Ogólnopolskiego Konwentu Miłośników Fantastyki
Polcon;

9. administrowanie Nagrodą Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla;

10. wspieranie czytelnictwa i propagowanie literatury;

11. stwarzanie dogodnych warunków kontaktu z dziełami i twórcami kultury;

12. podejmowanie inicjatyw edukacyjnych, badawczych bądź promotorskich w
dziedzinach kultury i nauki ze szczególnym uwzględnieniem fantastyki,
popkultury i gier we wszelkich ich formach;

13. promocja kultury i dziedzictwa narodowego ze szczególnym uwzględnieniem
fantastyki, popkultury i gier we wszelkich ich formach;

14. poszerzanie wiedzy i aktywizacja osób fizycznych i prawnych działających w
obszarze kultury.

  § 7

  Działalność Związku realizowana jest na rzecz ogółu społeczności poprzez działania o charakterze
  obywatelskim i obejmuje swym zakresem w szczególności zadania publiczne z obszaru:

  1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
  oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

  2. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

  3. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

  4. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

  5. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

  6. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

  7. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

  8. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

  9. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

  10. turystyki i krajoznawstwa;

  11. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

  12. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

  13. promocji i organizacji wolontariatu;

  14. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

  15. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  § 8

  Związek realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

  1. organizowanie – konwentów, festiwali, performance, spotkań, prelekcji,
  pokazów, wykładów, warsztatów, wyjazdów, gier, dyskusji, odczytów, akcji,
  zbiórek, wystaw, koncertów, seansów filmowych, spotkań z pisarzami,
  filmowcami, tłumaczami, krytykami i wydawcami zajmującymi się fantastyką, tak
  w formie jednostkowych imprez, konwentów i seminariów, jak i imprez
  otwartych dla osób spoza Związku;

  2. prowadzenie otwartych forów dyskusyjnych;

  3. prowadzenie działalności publikacyjnej, internetowej, wydawniczej, bibliotekarskiej, archiwalnej, kolportażowej i prasowej;

  4. współpracę z organami administracji publicznej, innymi instytucjami,
  podmiotami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi;

  5. prowadzenie działalności zmierzającej do odkrywania młodych talentów i
  wspierania debiutów, wspierania twórczości i propagowania dorobku
  artystycznego oraz naukowego członków Związku, wspierania studiów i badań;

  6. podejmowanie dyskusji i wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla skupionej w
  Związku społeczności;

  7. współpracę i wzajemną pomoc członków Związku;

  8. organizowanie i prowadzenie szkoleń, wykładów, działalności doradczej,
  informacyjnej i edukacyjnej;

  9. organizację konkursów związanych z celami działalności Związku;

  10. ułatwianie zbiorowego udziału członków organizacji członkowskich w
  konwentach, festiwalach i wydarzeniach kulturalnych organizowanych w kraju i
  za granicą.

   § 9

   Związek może ustanawiać nagrody za wyróżniające się utwory o treści fantastycznej oraz dla osób
   i organizacji szczególnie zasłużonych dla propagowania fantastyki.

   § 10

   Związek nie ma uprawnień władczych wobec członków.

   Rozdział III: Członkowie, ich prawa i obowiązki

   § 11

   Członkowie Związku dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

   § 12

   Członkiem zwyczajnym (organizacją członkowską) może być zarejestrowana organizacja
   pozarządowa, przedmiotem działalności której jest popularyzacja szeroko rozumianej fantastyki,
   która zgłosi chęć przystąpienia do Związku, udokumentowaną uchwałą odpowiedniej władzy
   statutowej, i zostanie przyjęta przez Radę Fandomu.

   § 13

   Członek zwyczajny ma prawo:

   1. uczestniczyć we wszystkich formach działalności Związku;

   2. delegować swych przedstawicieli i kandydatów do władz Związku;

   3. zgłaszać wnioski i postulaty do właściwych władz Związku, oceniać ich działalność i swobodnie wyrażać poglądy na każdym jego forum;

   4. uzyskiwać od władz Związku informacje o jego działalności oraz uzasadnienie podejmowanych decyzji;

   5. korzystać z zasobów materialnych Związku na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.

    § 14

    Członek zwyczajny ma obowiązek:

    1. brać czynny udział w działalności Związku, a w szczególności przyczyniać się do organizacji Ogólnopolskich Konwentów Miłośników Fantastyki Polcon;

    2. przestrzegać postanowień Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów;

    3. sumiennie wykonywać działania, które zostały mu powierzone przez władze Związku.

     § 15

     1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna zainteresowana działalnością merytoryczną Związku, która zadeklaruje dlań stałe poparcie materialne i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Radę Fandomu.

     2. Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego z wyłączeniem biernego i czynnego prawa wyborczego.

      § 16

      1. Członkiem honorowym może być wyłącznie osoba fizyczna.

      2. Członkostwo honorowe nadaje Rada Fandomu na wniosek co najmniej dwu stowarzyszeń członkowskich.

      3. Członkowie honorowi wchodzą w skład Rady Fandomu z głosem doradczym.

      4. Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz stowarzyszenia.

       § 17

       1. Członek Związku naruszający obowiązki, określone w tym Statucie oraz w regulaminach
       uchwalonych na jego podstawie, może zostać ukarany przez Radę Fandomu jedną z
       następujących kar:

       \1. upomnienia;

       \2. nagany z ostrzeżeniem;

       \3. wykluczenia ze Związku.

       2. Ponowne przyjęcie wykluczonej organizacji członkowskiej może nastąpić po upływie
       dwóch lat od daty przyjęcia ostatecznej uchwały o wykluczeniu.

       3. Ukaranemu Członkowi Związku przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie
       trzydziestu dni. Wniosek Komisji Rewizyjnej podlega rozpatrzeniu przez Radę Fadomu, a
       uchwała podjęta po jego rozpatrzeniu jest ostateczna.

        § 18

        Członkostwo ustaje na skutek:

        1. rezygnacji złożonej na piśmie;

        2. wykluczenia przez Radę Fandomu;

        3. rozwiązania stowarzyszenia członkowskiego;

        4. śmierci członka honorowego.

         § 19

         Jeśli organizacja członkowska nie bierze udziału w trzeciej kolejnej Radzie Fandomu, nie
         przedstawiając stosownego usprawiedliwienia, Rada Fandomu może zawiesić jej członkostwo.
         Rada zawiesza też członkostwo organizacji niemających prawomocnie wybranych władz
         statutowych. Zawieszonych organizacji członkowskich nie bierze się pod uwagę przy określaniu
         kworum, wymaganych zgodach i tym podobnych.

         Rozdział IV: Władze Związku

         § 20

         Władzami Związku są:

         1. Walne Zebranie zwane Radą Fandomu;

         2. Zarząd;

         3. Komisja Rewizyjna.

          § 21

          1. Rada Fandomu jest najwyższą władzą Związku. Organizacje członkowskie reprezentowane
          są w Radzie przez upoważnionych członków tych organizacji.

          2. Jedna organizacja członkowska posiada jeden głos.

          3. Rada Fandomu zwoływana jest przez Zarząd Związku nie rzadziej niż raz w roku.

          4. Termin Rady Fandomu podawany jest do wiadomości członków Związku z co najmniej
          czternastodniowym wyprzedzeniem poprzez wskazany przez członka adres do
          komunikacji elektronicznej.

          5. Posiedzenia Rady Fandomu mogą odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji
          elektronicznej. Należy taką informację wskazać w zawiadomieniu o posiedzeniu Rady,
          zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

          6. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniu Rady
          Fandomu odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:

          \1. transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;

          \2. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członkowie
          Związku mogą wypowiadać się w toku obrad;

          \3. wykonywania prawa głosu w toku posiedzenia.

          7. Zarząd Związku zobowiązany jest zwołać Radę Fandomu:

          \1. na wniosek Komisji Rewizyjnej;

          \2. na wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby Członków.

          8. Zarząd Związku ma obowiązek zwołania sprawozdawczo-wyborczej Rady Fandomu w
          terminie nie późniejszym niż 60 dni po upływie kadencji.

          9. W przypadku, gdy Zarząd Związku nie zwoła Rady Fandomu w terminie 60 dni po upływie
          kadencji, prawo zwołania Rady Fandomu przysługuje każdemu z członków Komisji
          Rewizyjnej jednoosobowo.

           § 22

           Rada Fandomu:

           1. ustala program i kierunki działalności merytorycznej Związku oraz jego politykę
           finansową;

           2. uchwala regulaminy wewnętrzne Związku;

           3. wybiera Zarząd i Komisję Rewizyjną na trzyletnią kadencję, a w razie potrzeby uzupełnia ich skład w toku kadencji;

           4. wysłuchuje sprawozdania Komisji Rewizyjnej i uchwala absolutorium dla Zarządu;

           5. wspomaga Komitet Koordynacyjny Ogólnopolskich Konwentów Miłośników Fantastyki Polcon

           6. przyjmuje nowych członków zwyczajnych i wspierających, a także przyznaje członkostwo honorowe;

           7. zawiesza członkostwo stowarzyszeń, nie biorących udziału w działalności Związku;

           8. wymierza kary, określone w § 17 i rozpatruje wnioski Komisji Rewizyjnej w przedmiocie odwołań od wymierzonych kar;

           9. uchwala zmiany w statucie.

            § 23

            Rada Fandomu może:

            1. upoważnić określoną osobę fizyczną bądź prawną do reprezentowania Związku
            w sytuacjach określonych uchwałą;

            2. ustanowić składki członkowskie za zgodą wszystkich organizacji członkowskich
            posiadających pełne prawa i z uwzględnieniem możliwości organizacyjnofinansowych
            poszczególnych organizacji;

            3. podjąć uchwałę o rozwiązaniu Związku.

             § 24

             1. Rada Fandomu może podejmować uchwały w obecności przedstawicieli co najmniej 2/3
             organizacji członkowskich. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli Statut nie
             stanowi inaczej.

             2. Uchwały Rady Fandomu zapadają w głosowaniu jawnym, oprócz wyboru Zarządu i Komisji
             Rewizyjnej, który następuje w głosowaniu tajnym. Na wniosek przedstawicieli co najmniej
             1/3 organizacji członkowskich przewodniczący obrad zarządza głosowanie tajne nad
             określonym wnioskiem.

             3. W Radzie Fandomu mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele organizacji
             miłośników fantastyki niebędących członkami Związku oraz zaproszeni goście.

              § 25

              1. Zarząd składa się z pięciu osób, w tym prezesa, wiceprezesa ds. Nagrody Fandomu
              Polskiego im. Janusza A. Zajdla , wiceprezesa ds. Polconu, wiceprezesa ds. komunikacji i
              skarbnika.

              2. Kandydatów do Zarządu zgłaszają organizacje członkowskie.

              3. Podczas wyborów kandydatów na członków zarządu przeprowadza się oddzielne
              głosowania dla każdego stanowiska w zarządzie.

              4. Zebrania Zarządu mogą odbywać się w formie fizycznej lub z wykorzystaniem środków
              komunikacji elektronicznej.

              5. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniu
              Zarządu odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:

              \1. transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;

              \2. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członkowie
              Zarządu mogą wypowiadać się w toku obrad;

              \3. wykonywania prawa głosu w toku posiedzenia.

              6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej
              połowy członków.

              7. Członkowie Zarządu mogą reprezentować Związek jednoosobowo. Dla ważności pism
              dotyczących spraw i obowiązków majątkowych Związku wymagane są podpisy co najmniej
              dwóch członków Zarządu.

              8. Zarząd może upoważnić określoną osobę fizyczną bądź prawną do reprezentowania
              Związku w sytuacjach określonych uchwałą.

              9. W przypadku gdy skład władz wybieralnych Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Dokooptowani członkowie organu są osobami pełniącymi obowiązki w składzie organu do czasu zatwierdzenia ich wyboru przez Radę Fandomu na najbliższym możliwym posiedzeniu.

               § 26

               Zarząd:

               1. kieruje bieżącą pracą Związku;

               2. realizuje uchwały Rady Fandomu;

               3. sprawuje zarząd nad majątkiem Związku;

               4. podejmuje decyzje w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i
               ruchomego;

               5. podejmuje uchwały w sprawie zaciągania zobowiązań;

               6. reprezentuje Związek na zewnątrz;

               7. zwołuje i przygotowuje posiedzenia Rady Fandomu i z co najmniej z 30-dniowym
               wyprzedzeniem powiadamia o ich terminie oraz przekazuje organizacjom
               członkowskim odpowiednie materiały;

               8. przedstawia Radzie Fandomu projekt programu działalności merytorycznej i
               finansowej Związku oraz sprawozdanie z działalności Związku;

               9. opracowuje i przedstawia Radzie Fandomu do zatwierdzenia projekty
               regulaminów wewnętrznych Związku.

                § 27

                1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego.

                2. Kandydatów do Komisji zgłaszają organizacje członkowskie.

                3. Kandydatami do Komisji nie mogą być członkowie władz statutowych organizacji
                członkowskich. Nie dotyczy to Walnych Zebrań członków i ich odpowiedników.

                4. Wybrana przez Radę Komisja konstytuuje się i podaje do wiadomości władz Związku
                podział funkcji w ciągu 48 godzin od momentu wyboru.

                5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
                najmniej dwóch członków Komisji, w tym przewodniczącego. W razie równej ilości głosów
                rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji.

                 § 28

                 1. Komisja Rewizyjna:

                 \1. nadzoruje i kontroluje działalność merytoryczną i finansową Związku;

                 \2. przedstawia Radzie Fandomu sprawozdania ze swej działalności wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu;

                 \3. przedstawia Zarządowi wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;

                 \4. rozpatruje odwołania od uchwał o ukaraniu stowarzyszenia członkowskiego w terminie nie dłuższym niż 30 dni i przedstawia odpowiedni wniosek Radzie Fandomu;

                 2. Komisja Rewizyjna może powoływać mężów zaufania do pomocy w przeprowadzaniu kontroli konkretnej dziedziny działalności Związku.

                 3. Komisja Rewizyjna ma prawo do zwołania Rady Fandomu w przypadkach, gdy Zarząd nie
                 zwoła ich w terminach określonych statutem.

                  Rozdział V: Majątek i fundusze Związku

                  § 29

                  Na majątek Związku składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze uzyskane w trakcie
                  działalności Związku.

                  § 30

                  Związek czerpie środki majątkowe z darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji od
                  instytucji publicznych i osób prawnych, grantów, czyli umów o przekazanie Związkowi środków z
                  obowiązkiem rozliczenia, środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w tym niepodlegających
                  zwrotowi środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub z pomocy udzielanej przez
                  państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), dochodów ze
                  zbiórek i imprez publicznych, loterii, aukcji organizowanych przez Związek lub na jego rzecz, po
                  uzyskaniu zezwoleń określonych właściwymi przepisami i dochodów z majątku nieruchomego i
                  ruchomego, dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności
                  papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym, dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, odsetek bankowych, nawiązek i świadczeń
                  pieniężnych zasądzonych na rzecz Związku przez Sąd, dochodów z odpłatnej działalności
                  statutowej, dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej i innych wpływów.

                  § 31

                  Związek może podejmować działalność gospodarczą, dochód z której przeznacza w całości na
                  działalność statutową.

                  Rozdział VI: Referendum

                  § 32

                  Zarząd, Komisja Rewizyjna lub przynajmniej 1/3 organizacji członkowskich działających łącznie
                  mogą zarządzić głosowanie nad uchwałą poprzez Referendum Rady Fandomu.

                  § 33

                  Uchwały podjęte poprzez Referendum Rady Fandomu traktowane są jak uchwały Rady
                  Fandomu z zastrzeżeniem §34, a proces przeprowadzenia Referendum traktowany jest jako Rada
                  Fandomu zwołana w celu omówienia i przegłosowania tematu referendum.

                  § 34

                  Uchwały podjęte przez Referendum Rady Fandomu uznaje się za wiążące, jeżeli w Referendum
                  wzięły udział przynajmniej 2/3 członków Związku.

                  § 35

                  Referendum, w tym treść proponowanej uchwały oraz termin zakończenia głosowania, ogłasza
                  podmiot zarządzający jego organizację do wiadomości Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz
                  wszystkich członków Związku.

                  § 36

                  Referendum prowadzone jest poprzez pocztę elektroniczną. W ramach referendum
                  uwzględniane są jedynie głosy członków Związku oddane z adresu e-mail udostępnionego do
                  wiadomości Zarządu jako adresu kontaktowego z członkiem.

                  § 37

                  Termin zakończenia głosowania w ramach Referendum określany jest przez podmiot
                  zarządzający jego organizację, przy czym nie może być on wyznaczony szybciej niż 7 dni po
                  momencie ogłoszenia Referendum.

                  Rozdział VII: Postanowienia końcowe

                  § 38

                  Zmiany w Statucie uchwala Rada Fandomu większością 2/3 głosów przy obecności przedstawicieli co najmniej 2/3 stowarzyszeń członkowskich.

                  § 39

                  1. Uchwałę o rozwiązaniu Związku podejmuje Rada Fandomu większością 2/3 głosów przy
                  obecności przedstawicieli co najmniej 3/4 organizacji członkowskich.

                  2. W razie przyjęcia uchwały o rozwiązaniu Związku, Rada Fandomu powołuje Komisję
                  Likwidacyjną.