Rada fandomu, 9 sierpnia 2019

W dniu 08.09.2019 r. Rada rozpoczęła obrady o godz. 18.00. Obecni byli przedstawiciele stowarzyszeń członkowskich Związku Stowarzyszeń Fandom Polski:

Stowarzyszenie Fantasmagoria

Gdański Klub Fantastyki

Klub Fantastyki Druga Era

Krakowska Sieć Fantastyki

Mińska Gildia Fantastyki

Podlaskie Towarzystwo Miłośników Fantastyki

Stowarzyszenie Avangarda

Stowarzyszenie Miłośników ERpegów i Fantastyki SMERF

Śląski Klub Fantastyki

Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra

Opolski Klub Fantastyki Fenix

Przewodniczył Paweł Ostrowski, protokołowała Iga Gruca.

 Paweł Ostrowski przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Słowo wstępu od Zarządu.

2. Polcon 2020/2021

3. Plan na 2020 z Nagrodą/konwent w randze Polconu

4. Polcon, quo vadis?

5. Kongres

6. Promocja Nagrody 2020

7. Stan finansów związku

Ad. 1

Prezes Zarządu ZSFP Paweł Ostrowski poinformował, ze nie będzie kandydował w przyszłorocznych wyborach do Zarządu. Podobną informację przekazali Skarbnik Bogusław Gwozdecki, Wiceprezes ds. Nagrody Elżbieta Gepfert oraz Sekretarz Iga Gruca. W związku z powyższym została skierowana prośba do klubów zrzeszonych o przygotowanie odpowiednich kandydatur do Zarządu. Witold Siekierzyński poprosił, aby w miarę możliwości Prezes był z Warszawy bądź często tam bywał, w związku z odbieraniem przesyłek poleconych.

Ad. 2

Wojciech Sedeńko przedstawił propozycję organizacji Polconu 2020 lub 2021 w Olsztynie. Wywiązała się dyskusja. Wojciech Sedeńko wykazał gotowość organizacji obu Polconów, informując, ze jest w stanie zorganizować Polcon z rocznym wyprzedzeniem. W głosowaniu klubów wybrano rekomendację dla Forum Fandomu, aby w 2020 r.  został zorganizowany konwent w randze Polconu w Opolu.

Ad. 3

Przedstawiono propozycję, aby sprzedawać akredytację wspierającą zarówno w przedsprzedaży jak i na miejscu. Wywiązała się dyskusja na temat kosztu akredytacji wspierającej oraz zawartości pakietu wysyłanego do osób, które ją wykupiły.

Ad. 4

Marta Markowska przedstawiła prezentację Quo vadis, Polcon, zawierającą propozycję rozwiązań pomagających rozwiązać kryzys polconowy.

Ad. 5

Kongres odbędzie się w marcu 2020r. w Poznaniu. Będzie skupiał się na dobrych praktykach, jak co roku zostaną przygotowane publikacje.

Ad. 6

Elżbieta Gepfert opowiedziała krótko o działaniach promujących Nagrody (tomik, targi). Podniosła kwestię scenariusza Gali na obecnym Polconie.

Ze względu na wyczerpanie przypisanego czasu, obrady rady zakończyły się.