Rada Fandomu, 2 kwietnia 2022

Protokół z posiedzenia Rady Fandomu
odbytego dnia 2 kwietnia 2022 roku
w Zielonej Górze podczas KONgresu

1. Prezes ZSFP Michał Szymański powitał wszystkich na posiedzeniu Rady Fandomu.
2. Stwierdzono kworum obrad w związku z obecnością przedstawicieli 8 organizacji
członkowskich. W posiedzeniu uczestniczyli:
a. Julianna Grefkowicz – reprezentująca Gdański Klub Fantastyki oraz Śląski
Klub Fantastyki w Katowicach
b. Jakub Orłowski – Klub Fantastyki „Druga Era”
c. Michał Szymański – Krakowska Sieć Fantastyki
d. Artur Olchowy – Stowarzyszenie Miłośników Fantastyki „Avangarda”
e. Wiktor Koliński – Stowarzyszenie Fantasmagoria
f. Waldemar Gruszczyński – Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra
g. Daniel Wójtowicz – Fundacja Historia Vita
h. Sławomir Graczyk – Stowarzyszenie Miłośników ERpegów i Fantastyki
3. Prezes ZSFP podziękował środowisku fandomowemu za zaangażowanie w pomoc
uchodźcom z Ukrainy.
4. Julia Kumecka przedstawiła nominacje na gości honorowych wydarzenia Imladris
Polcon. Poinformowała, że chcą nawiązać do tradycji polconowych i nie chcą
wycofywać się z tej konkretnej.
a. W kategorii twórca/ twórczyni zaproponowana została kandydatura
Agnieszki Hałas. Kandydatura została przyjęta przy 7 głosach za i 1
wstrzymującym się.
b. W kategorii wydawca zaproponowane zostało Copernicus Corporation.
Kandydatura została przyjęta przy 7 głosach za i 1 wstrzymującym się.
5. Wiceprezes ZSFP Magdalena Włochacz poinformowała o zmianach, które zostały
dokonane we wpisie do KRS Związku, w tym o zmianie siedziby organizacji na Pisz.
6. Prezes ZSFP przedstawił sprawozdanie merytoryczne Związku za 2021 rok
stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Sprawozdanie zostało przyjęte
jednogłośnie przy 8 głosach za.
7. Skarbnik ZSFP Artur Olchowy przedstawił sprawozdanie finansowe stanowiące
załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie
przy 8 głosach za.
8. Prezes ZSFP zaprezentował propozycję zmian w formule nominacji do Nagrody
Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla – prezentacja stanowi załącznik nr 3 do
niniejszego protokołu. W ramach zainicjowanej dyskusji pojawiły się następujące
wnioski, komentarze i sugestie:➔ należy podjąć decyzję o tym, czym właściwie ma być Nagroda – “elitarna
nagroda wszystkich fanów w zamkniętym określonym środowisku”;
➔ należy wypracować definicję fana i fandomu, zobowiązała się do tego Julia
Kumecka;
➔ wskazano potrzebę przygotowania procedur dla organizatorów – jak ma
działać system nominacji;
➔ przeprowadzono ogólne głosowanie, czy rozwiązaniem ma być formuła listy
osób uprawnionych do nominowania – wśród obecnych nie było głosów
przeciwnych, 8 osób było za, 12 osób wstrzymało się od głosu;
➔ w zakresie zaproponowanych rozwiązań dominowały głosy o zastosowaniu
podejścia hybrydowego;
➔ jako kluczowy element zostało wskazane “wąskie gardło” w postaci
akredytacji konwentów, w zakresie której nie powinno się zwiększać
obowiązków związanych z nominacjami;
➔ obecni postanowili, że podjęcie decyzji w tym temacie należy odłożyć na
później i w pierwszej kolejności powołać zespół osób, które wypracują
rozwiązanie możliwie najbardziej efektywne.
9. Skarbnik ZSFP poinformował o tym, że w trakcie opracowania są plan finansowy i
plan kont Związku.
10. Wiceprezes ZSFP poinformowała o poprawnym wpisaniu Związku do Rejestru
Beneficjentów Rzeczywistych.
11. Skarbnik ZSFP poinformował o dokonaniu zmiany banku obsługującego Związek, a
tym samym o zmianie numeru rachunku.
12. Prezes ZSFP poinformował, że Europejskie Stowarzyszenie Science Fiction (ESFS)
podjęło inicjatywę o zawieszeniu reprezentacji Rosji i Białorusi w czynnym i biernym
prawie wyborczym w procesie przyznawania nagród ESFS, w związku z agresją na
Ukrainę. Poddał temat pod dyskusję. Obecni jednomyślnie wypowiedzieli się za
słusznością podjętych działań. Prezes zobowiązał się przekazać się to stanowisko
ESFS.
13. Na tym obrady zakończono