Rada Fandomu, 16 marca 2024

Protokół nr 1/3/ZSFP/2024 z posiedzenia Rady Fandomu

odbytego dnia 16 marca 2024 roku, w Gnieźnie

Posiedzenie Rady Fandomu Związku Stowarzyszeń „Fandom Polski” (dalej: ZSFP) odbyło się dnia 16 marca 2024 roku w ramach KONgresu 2024, z obustronną transmisją na kanale „sala-panelowa” serwera Discord Fandom Polski. Organizacje członkowskie zostały poinformowane z odpowiednim wyprzedzeniem drogą mailową o terminie i porządku obrad posiedzenia Rady. 

Posiedzeniu przewodniczył Michał Szymański, Prezes Zarządu ZSFP. 

 1. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej. Zgłosili się Kacper Dałek, Wiktor Koliński i Artur Olchowy. Kandydatury zostały przyjęte przez aklamację.
 2. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na protokolanta. Zgłoszono Magdę Włochacz, Wiceprezeskę ZSFP. Wybór potwierdzono przez aklamację.
 3. Przewodniczący sprawdził obecność klubów członkowskich. Obecni byli przedstawiciele stowarzyszeń członkowskich ZSFP:
 1. Fundacja Historia Vita – Daniel Wójtowicz
 2. Gdański Klub Fantastyki – Damian Filipkowski
 3. Klub Fantastyki Druga Era – Łukasz Kaczmarek
 4. Krakowska Sieć Fantastyki – Marcin Kłak
 5. Lubiński Klub Fantastyki „Ostatnie Przymierze” – Kamil Stefaniak
 6. Opolski Klub Fantastyki Fenix – Stanisław Richardt
 7. Stowarzyszenie Fantasmagoria – Wiktor Koliński
 8. Stowarzyszenie Miłośników ERpegów i Fantastyki SMERF – Krzysztof Krakowiak
 9. Stowarzyszenie Miłośników Fantastyki „Avangarda” – Matylda Naczyńska
 10. Stowarzyszenie Miłośników Gier i Fantastyki „Thorn” – Julian Banach
 11. Śląski Klub Fantastyki – Adam Tkaczyk
 12. Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra – Paweł Ofiarski

W związku z osiągnięciem kworum wymaganego statutem rada posiadała zdolność podejmowania ważnych uchwał. 

 1. Julianna Grefkowicz wniosła dwie uwagi do porządku obrad.
  1. Poprosiła o dodanie pkt. 4 dot. sprawozdania z prac nad Polconem 2025.
  2. Poprosiła o dodanie pkt. 7 dot. zmian w statucie.
  3. Propozycje zmian zostały przyjęte przez aklamację. 
 2. Nie wniesiono zastrzeżeń do porządku obrad.
 3. Przewodniczący dokonał przeglądu organizacji członkowskich i ich obecności na kolejnych posiedzeniach Rady Fandomu. 
 4. Cech Fantastyki “SkierCon” wyraził chęć przystąpienia do ZSFP. Prezeska stowarzyszenia opowiedziała o jego działalności. Kandydatura została przyjęta przez aklamację. 
 5. Worldon 2024 – Radek Polański zaprosił obecnych do udziału w Worldconie, w szczególności w zakresie uczestniczenia w polskiej nitce programowej. Należy się zarejestrować w systemie Planorama, możliwie szybko z uwagi na kończący się czas zgłoszeń. Radek zachęcił do kontaktu z nim w razie pytań.
  1. Anna Jaworska zapytała o możliwe wspólne zorganizowanie wyjazdu. Radek zachęcił do szukania informacji na grupie Polacy na Worldconach i Euroconach.
 6. Łukasz Kaczmarek przedstawił aktualizacje prac dotyczących organizacji Polconu 2025. Klub Druga Era dotychczas nie podjął oficjalnej decyzji w sprawie organizacji Polconu w ramach Hikari. Ostateczna informacja będzie znana we wrześniu.
  1. pojawiły się na sali wątpliwości dotyczące organizacji Polconu na konwencie mangowym, ale Łukasz wyjaśnił wszelkie niejasności. 
 7. Artur Olchowy zaktualizował informację względem planów organizacji Polconu w Piszu na kształt historycznych Polconów w Błażejewku. Planuje pozyskanie grantu na dofinansowanie wydarzenia.
  1. Paweł Ofiarski zauważył, że w tym samym terminie co Copernicon są Bachanalia Fantastyczne i zasugerował uwzględnienie uczestników BF w głosowaniu, co jednak nie jest możliwe ponieważ uprawnionymi do głosowania są wyłącznie uczestnicy Forum Fandomu.
  2. Radek Polański zauważył, że obu organizatorów deklaruje, że do września podejmie decyzję o deklaracji chęci organizacji co może prowadzić do sytuacji, w której we wrześniu nie będziemy mieć żadnego kandydata. Łukasz zadeklarował, że w takiej sytuacji Druga Era podejmie się tematu, Artur określił, że po organizowanym w Piszu w czerwcu wydarzeniu będzie w stanie się zadeklarować.
 8. Julianna Grefkowicz przedstawiła propozycję regulaminu nagrody Fandomu Polskiego im. Piotra Raka przeznaczonej dla fanów za ich działalność.
  1. Daniel Wójtowicz poddał pod wątpliwość zapis ust. 5 dotyczącego nominowania członków organizacji zgłaszających.
  2. Wiktor Koliński pochwalił pomysł nagrody łącznie z informacją, że nie można nominować swoich. 
  3. Monika Gaudyn zapytała o osoby, które są w kilku klubach. Nie ma fanów, którzy są we wszystkich klubach członkowskich. 
  4. Paweł Ofiarski zapytał o różnicę pomiędzy tą nagrodą a nagrodą KONgresu im. Marty Witkowskiej.
  5. Julia Kumecka zauważyła, że w przypadku Fundacji nie możemy mówić o członkach. Od tego jest zapis o osobach szczególnie zaangażowanych w działalność organizacji. Michał Szymański zaznaczył, że jako fandom jesteśmy na pewnym poziomie zaufania między sobą i zaangażowania, żeby zakładać nie nadwyrężanie zapisów regulaminów. 
  6. Julianna zaznaczyłaby, że chcielibyśmy przyznać nagrodę już na tegorocznym Polconie.
  7. Julian Banach zauważył, że doprecyzowania wymaga temat czasu działania w fandomie. 
  8. Daniel Wójtowicz zasugerował rozwiązanie na zasadach “first fandom” – pierwsza udowodniona obecność na konwencie. Julianna skomentowała, że sugerowałaby osoby organizujące konwenty. Marcin Kłak wyjaśnił, że właśnie chcemy nagrodzić osoby, które od samego początku wykazują zaangażowanie. 
  9. Anna Traut-Seliga zasugerowała, żeby nie dawać zbyt wielu ograniczeń w regulaminie i dać Radzie prawo decydowania zarówno o kandydatach jak i zwycięzcach. 
  10. Michał Segit zaznaczył, że fakt uzasadnienia nominacji zawartego w regulaminie powinien wyczerpać temat, co potwierdził Artur Olchowy informując, że decydujący nie będą znać wszystkich nominowanych a bazują na przedstawionych uzasadnieniach. 
  11. Paweł Ofiarski zasugerował, że wyboru powinien dokonywać Zarząd. Michał Szymański wskazał, że połowa osób obecnych na sali zna wszystkich członków Zarządu osobiście. 
  12. Rada przez aklamację zadecydowała o przegłosowaniu regulaminu na zdalnym posiedzeniu Rady za 3 tygodnie. 
 9. Absolutorium dla Zarządu ZSFP. Michał Szymański podsumował całą kadencję Zarządu, podziękował wszystkim fandomitom za ogrom wsparcia i podkreślił, że wszystkie działanie nie udałyby się bez udziału członków organizacji członkowskich. Absolutorium zostało przyjęte przy 1 głosie wstrzymującym się. 
 10. Julianna przedstawiła sugestię zmian w statucie dotyczącą dopisania zapisu o kooptacji do Zarządu. Po komentarzach z sali padła sugestia, żeby kooptacja dotyczyła osób pełniących obowiązki do zatwierdzenia przez Radę Fandomu na kolejny posiedzeniu. Po wprowadzeniu poprawek zmiany w statucie zostały przyjęte prz 2 głosach wstrzymujących się i 8 głosach za.
 11. Wybory. Do Zarządu zostało zgłoszonych 5 kandydatów:
  1. Fundacja Historia Vita zgłosiła Radka Polańskiego na stanowisko Wiceprezesa ds. Komunikacji;
  2. Stowarzyszenie Thorn zgłosiło Annę Jaworską na stanowisko Prezeski;
  3. Śląski Klub Fantastyki zgłosi Juliannę Grefkowicz na stanowisko Wiceprezeski ds. Nagrody;
  4. Krakowska Sieć Fantastyki zgłosiła Michała Herdę na stanowisko Wiceprezesa ds. Polconu;
  5. Krakowska Sieć Fantastyki zgłosiła Krzysztofa Krakowiaka na stanowisko Skarbnika;
  6. Zielonogórski Klub Fantastyki “Ad Astra” zgłosił Bartłomieja Gorczycę do Komisji Rewizyjnej;
  7. Klub Fantastyki “Fantasmagoria” zgłosił Błażeja Adamskiego do Komisji Rewizyjnej;
  8. Krakowska Sieć Fantastyki zgłosiła Katarzynę Braciak do Komisji Rewizyjnej;
  9. Fundacja Historia Vita zgłosiła Marcina Segita do Komisji Rewizyjnej;
  10. Stowarzyszenie “Thorn” zgłosiło Aleksandrę Szczepańską do Komisji Rewizyjnej.
 12. Wyniki głosowania:
  1. Prezes 11/13
  2. Wiceprezes ds. Polconu 10/13
  3. Wiceprezes ds. Nagrody 13/13
  4. Wiceprezes ds. Komunikacji 13/13
  5. Skarbnik 13/13
  6. Komisja Rewizyjna:
   1. Bartłomiej Gorczyca – 6 głosów
   2. Błażej Adamski – 9 głosów
   3. Katarzyna Braciak – 9 głosów
   4. Marcin Segit – 10 głosów
   5. Aleksandra Szczepańska – 5 głosów.
  7. Do Komisji Rewizyjnej powołano Marcina Segita, Katarzynę Braciak i Błażeja Adamskiego.
 13. Odchodzący Zarząd podziękował za 3 lata współpracy, nowowybrany Zarząd się przedstawił i przekazał pokrótce informacje o pierwszych planowanych działaniach.
 14. Wolne wnioski:
  1. Łukasz Kaczmarek zgłosił, że jeżeli do ZSFP miałyby dołączyć organizacje mangowe, wymaga to zmian w statucie.
  2. Michał Herda zaznaczył, że te sugestie nie były z nim konsultowane w kontekście przeprowadzonego wcześniej punktu programu pn. “”Zniszczyć fandom, czyli pomysł na ZSFP””. Zaznaczył też, że w oparciu o feedback po punkcie programu wszelkich zmian należy dokonywać powoli i oddolnie.
  3. Julianna Grefkowicz zwróciła uwagę, że we wspomnianych zmianach nie można pominąć opinii obecnych członków ZSFP i że te zmiany będą musiały być szeroko konsultowane. 
 15. Na tym obrady zakończono.