Forum Fandomu, 16 października 2021

Posiedzenie Forum Fandomu rozpoczęło się o godz. 12:00 dnia 16 października 2021 roku.
Posiedzenie odbyło się w ramach konwentu w randze Polconu “Bachanalia Fantastyczne”.


W posiedzeniu wzięli udział uczestnicy konwentu w randze Polconu „Bachanalia Fantastyczne”.
Posiedzeniu przewodniczył Michał Szymański, Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń „Fandom” Polski (dalej: ZSFP).


1. Nie wniesiono zastrzeżeń do porządku obrad.

2. Przewodniczący przedstawił siebie jako nowego Prezesa Zarządu ZSFP, a następnie poprosił o
przedstawienie się pozostałych członków Zarządu:
1) Andrzeja Ziółkowskiego – Wiceprezesa Zarządu;
2) Magdalenę Włochacz – Sekretarz Zarządu;
3) Artura Olchowego – Skarbnika Zarządu;
4) Juliannę Grefkowicz – Wiceprezes Zarządu.

3. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej. Zgłoszono kandydatury Mikołaja Kowalewskiego i Pawła Ostrowskiego. Wybór potwierdzono przez aklamację.

4. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do komisji liczącej głosy w głosowaniu na
Nagrodę Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla. Zgłoszono kandydatury Igi Grucy, Macieja
Olczaka, Tomasza Kozłowskiego oraz Krzysztofa Świątka. Wybór został przyjęty przy 17 głosach
za, braku głosów przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się.

5. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do komisji nominacyjnej Nagrody Fandomu
Polskiego im. Janusza A. Zajdla za rok 2021. Zgłoszono kandydatury Rafała Dziamskiego, Mikołaja
Kowalewskiego, Pawła Ostrowskiego i Daniela Wójtowicza. Wybór został przyjęty przy 16 głosach
za, braku głosów przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się.

6. Przewodniczący zreferował pokrótce zmiany, których dokonano w statucie ZSFP, a które zostały
przegłosowane na posiedzeniu rady Fandomu w dniu 15 października 2021 roku.

7. Przewodniczący zarządził dyskusję nad proponowanymi zmianami w Regulaminie
Ogólnopolskiego Konwentu Miłośników Fantastyki Polcon (dalej: Polcon) i Nagrody Fandomu
Polskiego im. Janusza A. Zajdla (dalej: Nagrody) (dalej: Regulaminie). W ramach dyskusji poruszono
następujące kwestie:
1) zgłaszania się organizatorów Polconu z wyprzedzeniem nie mniej niż rocznym zamiast, jak
dotychczas, dwuletnim;
2) w związku z wprowadzeniem definicji Konwentu w randze Polconu Paweł Ostrowski
zawnioskował o dokonanie zmian w zapisach §5 ust. 7 Regulaminu, mówiących o
ujawnianiu wyniku finansowego imprezy. Dokonano zmian w Regulaminie zgodnie z
wnioskiem;
3) dokonania zmian w zapisach §5 ust. 8 Regulaminu dotyczących przekazywania środków z
akredytacji na rzecz ZSFP. Dokonano zmian w Regulaminie zgodnie z wnioskiem;
4) zdjęcia obowiązku akceptowania wyjątków w zakresie nominacji do Nagrody z komisji
nominacyjnej i rozszerzenia puli utworów, które mogą być nominowane;
5) wprowadzenia składki nominacyjnej;
6) wykreślenia §16 ust. 1 z Regulaminu. Dokonano zmian zgodnie z wnioskiem.

8. Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o odrzuceniu obowiązującego Regulaminu i
przyjęciu nowego, uwzględniającego naniesione zmiany. Uchwała została przyjęta przy 20 głosach
za, braku głosów przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się. Zaktualizowana treść Regulaminu
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

9. Przewodniczący zapytał, czy są obecni na sale przedstawiciele organizacji chętnych zorganizować
Polcon w 2022 roku.

10. Przewodniczący oddał głos Danielowi Wójtowiczowi, przedstawicielowi Fundacji Historia Vita, w
celu przedstawienia kandydatury fundacji na organizatora konwentu w randze Polconu w roku
2022. W ramach prezentacji oraz późniejszej dyskusji ustalono co następuje:
1) Organizowany przez fundację konwent Imladris odbędzie się prawdopodobnie w drugi
weekend października 2022 roku. Organizatorzy są otwarci na możliwość zmiany terminu
ze względu na warunki pandemiczne lub inne nieprzewidziane okoliczności;
2) Planowaną lokalizacją konwentu jest szkoła przy ul. Studenckiej w Krakowie. Budynek jest
w stanie zmieścić do 1000 uczestników, w przypadku większego zainteresowania wstęp na
wydarzenie będzie limitowany;
3) W odległości 10 minut marszu znajduje się ok. 40 obiektów spełniających wymagania
stawiane lokalizacji gali wręczenia Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla.
Fundacja jest w trakcie weryfikowania ich potencjalnej dostępności;
4) Fundacja nie wyznaczyła jeszcze głównego koordynatora wydarzenia – trwają ustalenia;
5) Fundacja nie zakończyła jeszcze rozmów z władzami ww. szkoły, w związku z czym jej
kandydatura jest warunkowa. Termin potwierdzenia ustalono na 15 listopada 2021 roku.

11. Przewodniczący zarządził głosowanie nad przekazaniem organizacji Polconu 2022 Fundacji
Historia Vita, uwzględniającym następujące warunki:
1) Organizatorzy w terminie do 15 listopada 2021 roku przekażą ZSFP decyzję czy
potwierdzają deklarację organizacji Polconu 2022;
2) Forum Fandomu ceduje na Radę Fandomu kwestię akceptacji gości honorowych Polconu
2022.
Uchwała została przyjęta przy 23 głosach za, braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym
się.

12. Przewodniczący zarządził głosowanie nad ustaleniem kwoty składki nominacyjnej Nagrody za rok
2021. Zgłoszono propozycje kwot: 5,00 zł (słownie: pięć zł 0/100), 4,99 zł (słownie: cztery zł 99/100),
0,69 zł (słownie: zero zł 69/100), 4,76 zł (słownie cztery zł 76/100), 0,01 zł (słownie: zero zł 1/100).
Została przyjęta kwota 5,00 zł przy 23 głosach za, 1 głosie przeciwnym i braku głosów
wstrzymującym się.

13. W zakresie wolnych wniosków Przewodniczący poinformował, że:
1) w ramach ZSFP rozpoczęły swoją działalność Gildie i poszukiwani są chętni do pracy w
nich;
2) uruchomiony został serwer Discorda „Fandom Polski”.

14. Na tym obrady zakończono.