Załącznik nr 1: Regulamin liczenia głosów na Nagrodę Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla

 1. Za ważne w danej Kategorii uznaje się głosy pozwalające na ustalenie kolejności utworów wskazanej przez głosującego.

 2. Liczenie głosów odbywa się systemem australijskim poprzez:
  1. Uszeregowanie utworów według liczby głosów wskazujących dany utwór na pierwszym miejscu.
  2. Jeśli żaden z kandydujących utworów nie uzyskał większości bezwzględnej (powyżej 50%) pierwszych miejsc, utwór, który zgromadził ich najmniej, zostaje wyeliminowany. Głosy wskazujące ten utwór na pierwszym miejscu przyznane zostają pozostałym kandydującym utworom, zgodnie ze wskazanym na karcie przez głosującego miejscem drugim.
  3. Jeżeli dwa lub więcej utworów uzyska tę samą najmniejszą liczbę głosów, zostają wyeliminowane, a głosy na nie oddane przyznaje się pozostałym według kolejnego miejsca na kartach do głosowania.
  4. Proces szeregowania utworów powtarza się stosując odpowiednio zasady określone w punkcie b. i c., aż do uzyskania przez jeden z kandydujących utworów większości bezwzględnej głosów: (1) wskazujących go na miejscu pierwszym oraz (2) przejętych głosów na miejsce drugie i ewentualnie kolejne.
  5. Pozycja „Bez nagrody” uważana jest za kandydata w rozumieniu punktów 2.a.-2.d. Jeżeli jednak pozycja ta wygra w głosowaniu, wówczas Nagrody w danej kategorii nie przyznaje się.
  6. Jeśli wyłonionym pojedynczym zwycięskim utworem nie jest pozycja „Bez nagrody, dokonuje się końcowego przeliczenia głosów, zwanego dalej NAT, w ten sposób, że rozdziela się je wyłącznie pomiędzy wyłonionego zwycięzcę i pozycję Bez nagrody, zgodnie z kolejnością ich wskazania na kartach do głosowania, stosując odpowiednio zapisy punktów 2.a-2.d.
  7. Jeśli w wyniku przeliczenia NAT, okaże się, że pojedynczy zwycięski utwór otrzymał głosów tyle samo lub mniej, niż pozycja „Bez nagrody”, Nagrody w danej kategorii nie przyznaje się.
 3. Jeżeli na etapie wskazanym w punkcie 2.d dwa lub więcej kandydujących utworów uzyskało ten sam wynik, wówczas stosuje się zasady następujące:
  1. Jeżeli jednym z równorzędnych zwycięzców jest pozycja „Bez nagrody”, wówczas Nagrody w danej kategorii nie przyznaje się
  2. Jeżeli punkt 3.a nie znajduje zastosowania, wówczas dla wszystkich zwycięskich utworów niezależnie dokonuje się przeliczenia NAT, a Nagrodę otrzymuje utwór, który otrzymał więcej głosów niż kategoria „Bez nagrody”.
  3. Jeśli wszystkie zwycięskie utwory spełnią warunek otrzymania większej liczby głosów niż pozycja „Bez nagrody”, ostatecznym zwycięzcą zostaje ten, który przez największą liczbę głosujących został wymieniony na pierwszym miejscu.
  4. Jeśli wszystkie zwycięskie utwory zostały wymienione na pierwszym miejscu przez tę samą liczbę głosujących, ostatecznym zwycięzcą zostaje ten, który przez największą liczbę głosujących został wymieniony na drugim miejscu. W razie kolejnego remisu decyduje największa ilość zdobytych kolejnych miejsc, aż do wyłonienia ostatecznego zwycięzcy.
 4. Jeżeli procedura opisana w punktach 2. i 3. nie pozwoli wyłonić zwycięzcy, Nagroda zostaje przyznana obu (lub więcej) kandydującym utworom.
 5. Nie prowadzi się obliczeń dotyczących drugiej i dalszych pozycji.
 6. Osoba zwycięzcy pozostaje tajemnicą aż do oficjalnego wręczenia Nagrody. Pozostałe wyniki (liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów itp.) pozostają tajne.
 7. Wszyscy członkowie komisji poświadczają wyniki głosowania, składając podpisy na dyplomie Nagrody.
 8. Karty do głosowania, opakowane i zapieczętowane, są przechowywane do następnego Polconu przez Organizatora na wypadek złożenia protestu przez któregokolwiek z zainteresowanych bądź któryś z klubów.