Rada Fandomu, 25 sierpnia 2017

W dniu 25.08.2017 r. Rada rozpoczęła obrady o godz. 18.00. Obecni byli przedstawiciele stowarzyszeń członkowskich Związku Stowarzyszeń Fandom Polski (dalej także jako ZSFP):

 • Stowarzyszenie Fantasmagoria
 • Gdański Klub Fantastyki
 • Klub Fantastyki Druga Era
 • Krakowska Sieć Fantastyki
 • Mińska Gildia Fantastyki
 • Stowarzyszenie Avangarda
 • Stowarzyszenie Miłośników ERpegów i Fantastyki SMERF
 • Stowarzyszenie Wratislavia Fantastica
 • Śląski Klub Fantastyki
 • Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra

Przewodniczył wybrany przez aklamację Paweł Ostrowski, protokołowała Iga Zuchmantowicz.

1. Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad:

 • Sprawozdanie z działalności ZSFP
 • Sprawozdanie z finansów ZSFP
 • Plany ZSFP
 • Przyjęcie nowego klubu do ZSFP
 • Wybory Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej ZSFP

2. Przewodniczący przedstawił krótkie wprowadzenie do problemu akredytacji wspierających w celu dalszego przedyskutowania sprawy na Forum Fandomu.

3. Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z działalności Związku Stowarzyszeń Fandom Polski:

a) informacje o współpracy i nominacjach do Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie: na stoisku miały miejsce dyżury autografowe oraz spotkania z autorami; gala ogłoszenia nominacji była ujęta w planie Targów;

b) zostały złożone wnioski o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

– na Nagrodę Fandomu Polskiego im. Janusza A . Zajdla – nie przyznano

– na książkę – zbiór poezji Janusza A. Zajdla – przyznano;

c) udział finansowy i osobowy ZSFP w KONgresie: Maciej Pitala poinformował, że w 2018 roku KONgres odbędzie się w marcu we Wrocławiu oraz przedstawił informacje o publikacji kongresowej.

4. Bogusław Gwozdecki jako Skarbnik Związku przedstawił informacje o stanie finansów Związku:

a) główny wydatek: stoisko na Targach Książki

b) szczegóły zostaną przekazane w załączniku do protokołu z posiedzenia Rady

c) wywiązała się dyskusja:

– Przewodniczący zaakcentował potrzebę zaangażowania klubów członkowskich w procesie pozyskiwania dofinansowania dla ZSFP;

– Przewodniczący omówił problemy ze stroną internetową oraz fanpage na Facebooku;

– przekazano informację o stworzeniu „manuala” dotyczącego Nagrody dla organizatorów Polconu.

5. Dokonano prezentacji Klubu Fantastyki „Arkham” z Kalisza. Klub został przyjęty do ZSFP 9 głosami za. Uchwała wejdzie w życie w momencie uzyskania przez „Arkham” numeru KRS (przyjęcie warunkowe – rejestracja w toku).

6. Maciej Pitala opowiedział o polskim udziale w Worldconie 2017 oraz przedstawił plany na przyszłe Worldcony i Eurocony.

7. Dokonano zgłoszeń oraz prezentacji kandydatów do Zarządu ZSFP: Paweł Ostrowski, Elżbieta Gepfert, Bogusław Gwozdecki, Iga Zuchmantowicz, Klaudia Heintze, Magdalena Stonawska, Maciej Pitala, Artur Olchowy. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę.

Wyznaczony przez zgromadzonych Marcin Kopczyński zebrał i przeliczył głosy:

 • Paweł Ostrowski: za 10 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów
 • Elżbieta Gepfert: za 7 głosów, przeciw 2 głosy, wstrzymało się 1 głos
 • Bogusław Gwozdecki: za 9 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 1 głos
 • Iga Zuchmantowicz: za 10 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów
 • Klaudia Heintze: za 9 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 1 głos
 • Magdalena Stonawska: za 9 głosów, przeciw 1 głos, wstrzymało się 0 głosów
 • Maciej Pitala: za 8 głosów, przeciw 1 głos, wstrzymało się 1 głos
 • Artur Olchowy: za 3 głosy, przeciw 5 głosów, wstrzymało się 2 głosy

Tym samym wybrano Zarząd Związku Stowarzyszeń „Fandom Polski” w składzie: Paweł Ostrowski, Elżbieta Gepfert, Bogusław Gwozdecki, Iga Zuchmantowicz, Klaudia Heintze, Magdalena Stonawska, Maciej Pitala.

8. Dokonano zgłoszeń kandydatów do Komisji Rewizyjnej ZSFP: Marcin Wroński, Witold Siekierzyński, Ireneusz Pituch. Zaproponowano głosowanie en bloc. Rada wyraziła zgodę na głosowanie en bloc 8 głosami za. Przeprowadzono głosowanie en bloc: 8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Tym samym wybrano Komisję Rewizyjną Związku Stowarzyszeń „Fandom Polski” w składzie: Marcin Wroński, Witold Siekierzyński, Ireneusz Pituch.

9. Wybrane Władze Związku Stowarzyszeń, zgodnie z par. 25. pkt 3. i par. 28. pkt 4. Statutu, ukonstytuowały się dokonując następującego podziału obowiązków i podały do wiadomości Rady:

Skład Zarządu:

 • Paweł Ostrowski – prezes
 • Elżbieta Gepfert – wiceprezes
 • Bogusław Gwozdecki – skarbnik
 • Iga Zuchmantowicz – sekretarz
 • Klaudia Heintze-Kobic – członek zarządu
 • Magdalena Stonawska – członek zarządu
 • Maciej Pitala – członek zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Marcin Wroński – przewodniczący
 • Witold Siekierzyński – członek
 • Ireneusz Pituch – członek

10. Wobec wyczerpania czasu przeznaczonego na Radę, Przewodniczący podziękował obecnym i zamknął obrady.

Załącznik nr 1

do protokołu z posiedzenia Rady Związku Stowarzyszeń Fandom Polski z dn. 25.08.2017 r.

Stan finansów Związku:

Stan konta na dzień 25.08.2017r.: 29 920,89 zł

Wpływy w 2017: brak

Wydatki w 2017: 4 389,52 zł

w tym: 3 259,50 zł na Targi Książki

230,02 zł na korespondencję oraz materiały biurowe

500,00 zł na dotację dla KONgresu

400,00 zł na akredytacje dla ZSFP