Rada Fandomu, 22 kwietnia 2023

Protokół nr 1/4/ZSFP/2023 z posiedzenia Rady Fandomu

odbytego dnia 22 kwietnia 2023 roku, w Skierniewicach

Posiedzenie Rady Fandomu Związku Stowarzyszeń „Fandom Polski” (dalej: ZSFP) rozpoczęło się o godz. 16:00 dnia 22 kwietnia 2023 roku. Posiedzenie odbyło się w ramach konwentu KONgres 2023, z obustronną transmisją na kanale „sala-panelowa” serwera Discord Fandom Polski. Organizacje członkowskie zostały poinformowane z odpowiednim wyprzedzeniem drogą mailową o terminie i porządku obrad posiedzenia Rady. 

Obecni byli przedstawiciele stowarzyszeń członkowskich ZSFP:

 1. Gdańskiego Klubu Fantastyki,
 2. Stowarzyszenia Krakowska Sieć Fantastyki,
 3. Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki “Avangarda”,
 4. Stowarzyszenia Fantasmagoria,
 5. Stowarzyszenia Miłośników ERpegów i Fantastyki SMERF,
 6. Śląskiego Klubu Fantastyki w Katowicach,
 7. Stowarzyszenia OKF Feniks,
 8. Fundacji “Historia Vita”.
 9. Stowarzyszenia Miłośników Gier i Fantastyki “Thorn”

W związku z osiągnięciem kworum wymaganego statutem, rada posiadała zdolność podejmowania ważnych uchwał. Posiedzeniu przewodniczył Michał Szymański, Prezes Zarządu ZSFP. 

 1. Nie wniesiono zastrzeżeń do porządku obrad.
 2. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na protokolanta. Zgłoszono Artura Olchowego, Skarbnika ZSFP. Wybór potwierdzono przez aklamację.
 3. Głównym punktem obrad była dyskusja nad propozycją misji, wizji, wartości i celów strategicznych ZSFP przedstawioną przez Zarząd.
 4. Przewodniczący wyjaśnił, że podczas Polklawe w Poznaniu w 2020 roku zebrani wypracowali podobny dokument jako punkt odniesienia dla przyszłych organizatorów Polconu. Prace nad szczegółowym brzmieniem misji Polconu przerwano ze względu na pandemię COVID-19. Zarząd stworzył podobny dokument dla ZSFP.
 5. Wyjściowe brzmienie dokumentu:

Misja = w co wierzymy?

Wierzymy, że fani mogą zdziałać więcej działając wspólnie.

Wizja = co chcemy osiągnąć?

Chcemy, żeby polski fandom rozwijał się, chętnie współdziałał i dzielił wiedzą, doświadczeniem i pasją.

Wartości = czym będziemy się kierować, żeby wspierać misję i wizję?

 • kreatywność
 • inicjatywa
 • wspólnota
 • inkluzywność
 • doświadczenie

Cele strategiczne = jak to zmierzymy (parametry wizji)?

ZSFP 2030

 1. Wzrost liczby organizacji zrzeszonych w ZSFP o nie mniej niż 25%.
 2. Frekwencja członków ZSFP na posiedzeniach Rady Fandomu na poziomie 80%.
 3. Stworzenie Almanachu Konwentoroba – Podręcznika dla Organizatorów Konwentów. 
 4. Coroczne organizowanie Ogólnopolskiego Konwentu Miłośników Fantastyki Polcon.
 5. Coroczne wręczanie Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla.
 1. Kilka obecnych na Sali osób zapytało o celowość użycia słowa „wierzymy”. Ustalono, że nie jest ono potrzebne i zostanie wykreślone.
 2. Zaproponowano kilka konkurencyjnych brzmień wizji:
  1. „Chcemy, żeby fandom rozwijał się, chętnie współdziałał i dzielił wiedzą, doświadczeniem i pasją”.
  2. „Chcemy, żeby fandom rozwijał się, a jego członkowie/fani/osoby fanowskie/osoby go tworzące chętnie współdziałały/-li i dzieliły/-li się wiedzą, doświadczeniem i pasją”.
  3. „Chcemy, żeby fandom rozwijał się, a osoby tworzące go osoby chętnie współdziałały i dzieliły się wiedzą, doświadczeniem i pasją”.
  4. Jw. Z „doświadczenia” zamiast „doświadczenie”
 3. Po kilkuminutowej debacie ustalono brzmienie: „Chcemy, żeby fandom rozwijał się, a osoby tworzące go osoby chętnie współdziałały i dzieliły się wiedzą, doświadczeniami i pasją.”
 4. Zaproponowano zastąpienie kreatywności pasją, wniosek odrzucono z uwagi na obecność pasji w wizji.
 5. Z tego samego powodu usunięto z listy wartości doświadczenie.
 6. Na wniosek Radosława Polańskiego uzupełniono cel wzrostu liczby klubów zrzeszonych o wartość bezwzględną (15 członków)
 7. Uściślono formę Almanachu Konwentoroba jako aktualizowanej w miarę potrzeb wiki.
 8. Padła propozycja, by do listy celów dopisać coroczne organizowanie zjazdu zarządów i reprezentantów organizacji zrzeszonych w ZSFP. Propozycję po krótkiej dyskusji przyjęto przez aklamację.
 9. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej. Zgłoszeni zostali:
  1. Radosław Polański,
  2. Patryk Kwiędacz,
  3. Adam Cetnerowski,
 10. Wybór przyjęto przez aklamację.
 11. Przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem dokumentów misyjnych w brzmieniu ustalonym przez radę (załącznik nr 1).  Dokumenty przyjęto przez aklamację.
 12. W związku z ilością czasu przeznaczoną na dokumenty misyjne ZSFP przewodniczący zarządził głosowanie nad usunięciem pozostałych punktów z porządku obrad. Wniosek przyjęto przez aklamację.
 13. W ramach wolnych wniosków Monika Gaudyn zaapelowała o stworzenie dokumentu standaryzującego szatę graficzną identyfikatorów konwentowych – Zróżnicowane kolorystyki pomiędzy konwentami tworzy problem ze znalezieniem osób funkcyjnych. Po krótkiej dyskusji zebrani zgodzili się, że Związek może wydać pewne rekomendacje, ale nie będą one wiążące dla organizatorów. Ewentualnie można zalecić informowanie o kolorach identyfikatorów według funkcji, wyjaśnić przyczynę oraz zaproponować dobre praktyki.
 14. W dyskusji padła również propozycja informowania o kolorach funkcyjnych na stronie internetowej lub przy stanowisku akredytacyjnym, lub w informatorze.
 15. Wobec braku kolejnych wolnych wniosków i wyczerpania przewidzianego czasu obrad, zebranie zakończono.