Forum Fandomu, 20 sierpnia 2016

Przewodniczący: Paweł Ostrowski
Protokolant: Jagoda Marcinkowska

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:

1. Wybór komisji skrutacyjnej.
2. Rozwiązanie problemu akredytacji wspierających i głosów z nich oddanych już w trakcie Polconu 2016.
3. Wybór komisji liczącej.
4. Wybór komisji nominacyjnej.
5. Wybór organizatora Polconu w roku 2018.
6. Omówienie przygotowań do Polconu 2017.
7. Zatwierdzenie gości honorowych Polconu 2017.
8. Wolne wnioski.
9. Zmiany Regulaminu Ogólnopolskiego Konwentu Miłośników Fantastyki „POLCON” i Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla i ratyfikacja zmian uchwalonych w 2015 roku, zmiany kolejne (nowe).

1. Wybór komisji skrutacyjnej

Do komisji skrutacyjnej powołano: Ela Scholz, Piotr W. Cholewa

2. Rozwiązanie problemu akredytacji wspierających i głosów z nich oddanych już w trakcie Polconu 2016.

Wskutek zbyt późnego wysłania kart nominacyjnych do osób, które wykupiły akredytacje wspierające, głosy oddano już w trakcie Polconu, drogą elektroniczną, na ręce organizatorów oraz Eli Gepfert (wiceprezes ZSFP). Głosów tych było 6. Jedna osoba, która wykupiła akredytację wspierającą była poinformowana, że może oddać głos elektronicznie, ale zrezygnowała. W związku z tym Przewodniczący zaproponował, aby głosy przenieść na karty do głosowania i przekazać komisji liczącej.

Forum przy kilku głosach wstrzymujących się zaakceptowało propozycję.

3. Wybór komisji liczącej głosy.

Forum, przy 3 głosach wstrzymujących się, wybrało skład komisji: Maciej Olczak (przewodniczący), Patryk Sztajdel (z ramienia organizatorów Polconu 2017), Michał Wnuk (z ramienia organizatorów Polconu 2016), Iga Zuchmantowicz, Ewelina Wójcikowska, Dexter Freliga.

4. Wybór komisji nominacyjnej.

Forum, przy 2 głosach wstrzymujących się, wybrało skład komisji: Mirosław Kowalski (przewodniczący), Jakub Barański, Witold Siekierzyński, Paulina Mikołajczyk, Piotr Szmielew.

5. Wybory organizatora Polconu 2018 i przedstawienie propozycji [w trakcie przedstawień propozycji przenoszono glosy elektroniczne na karty tradycyjne].

Jedyną propozycję przedstawił Andrzej Ziółkowski w imieniu Stowarzyszenia Miłośników Gier i Fantastyki „Thorn” z Torunia:

a) termin: 5-8 lipca 2018, Toruń,

b) cena akredytacji: 80 zł, zniżki dla grup i klubów; akredytacja progresywna, dopuszczana jest opcja 100% zwrotów kwoty za program i/lub wolontariat,

c) lokalizacja: Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, 5 wydziałów, audytoria i sale ćwiczeniowe; aula na 950 os.; dobra lokalizacja i dojazd do miasteczka akademickiego; 500 m od miasteczka znajdują się budynki akademików, mieszczące do 1 tys. osób; liceum jako opcja darmowej szkoły noclegowej.

Dyskusja koncentrowała się nad terminem, który odbiega od praktyki terminów Polconów w ostatnich latach (koniec sierpnia/początek września). Przyjęcie tego terminu oznacza m.in.:

– bardzo mało czasu pomiędzy ogłoszeniem nominacji a Polconem i brak czasu na zapoznanie się z pozycjami nominowanymi do Nagrody,

– praktyczną niemożliwość wydania na Polcon antologii utworów nominowanych do Nagrody za 2017 rok.

Andrzej wyjaśnił, że stowarzyszenie może rozważyć co najwyżej możliwość przesunięcia terminu o jeden tydzień później, a to z uwagi na wrześniowy w założeniu Copernicon. „Thorn” chce zapewnić organizatorom (którzy będą pracowali w większości przy obu imprezach) czas na odpoczynek po Polconie. Stowarzyszenie nie dopuszcza możliwości zrezygnowania z Coperniconu lub zamiany terminu Polconu na sierpniowy.

Padła prośba o podanie najważniejszych organizatorów według propozycji tego Stowarzyszenia i doświadczenie tychże osób, FF otrzymało informację, że są to:

– Andrzej Ziółkowski – główny koordynator,

– Klaudia Heitze – program,

– Julia Kowalska – kadry.

Stowarzyszenie organizuje konwenty od 2012 roku, było zaangażowane w wiele fandomowych inicjatyw z dobrym skutkiem, dlatego Andrzej Ziółkowski jest przekonany, że Stowarzyszenie poradzi sobie ze zorganizowaniem Polconu i Coperniconu na wysokim poziomie. Jednocześnie obecny „Thorn” nie ma nic wspólnego z osobami, które zgłosiły się i nie zorganizowały Polconu w roku 2013.

W tym miejscu Forum postanowiło zająć się kwestią zmiany Regulaminu w odniesieniu do terminu przyjmowania i ogłaszania Nominacji do Nagrody. Obecni zgodzili się, że przedyskutowanie i ewentualne przyjęcie zmian w Regulaminie przyspieszających zbieranie i ogłaszanie Nominacji pozwoli na rozwiązanie jednego z problemów związanych z proponowanym terminem.

Przewodniczący przedstawił projekt zmian, polegający na dopuszczeniu do kandydowania utworów, które ukazały się w roku przyznania Nagrody do 31 stycznia, z datą roku poprzedniego, co pozwoli rozpocząć zbieranie głosów od lutego. Koniec zbierania nominacji przypadałby 30 kwietnia, co oznaczałoby możliwość ogłoszenia Nominacji do połowy maja.

Przewodniczący wyjaśnił także, że zmiany powyższe rozważane były przez Zarząd ZSFP wcześniej i miały zostać zaproponowane Forum Fandomu niezależnie od propozycji terminu Polconu, gdyż:

– dają więcej czasu na czytanie utworów nominowanych i przygotowanie ich antologii,

– pozwolą na wystąpienie przez ZSFP na Warszawskich Targach Książki, które odbywają się w drugiej połowie maja, w celu promocji Nagrody.

Obecność ta mogłaby polegać na przygotowaniu punktu programu z prezentacją nominowanych za zeszły rok utworów, w tym spotkaniu z ich autorami (bądź laureatami lat poprzednich), a także wystawienia stoiska promującego Nagrodę. Do rozważenia nawet ogłoszenie na Targach samych nominacji. Zarząd zorientuje się w kwestiach finansowych i czy Związek na to stać.

Odnosząc się do proponowanego terminu Polconu 2018, przy przyjęciu takich zmian, w przypadku terminu zaproponowanego przez Toruń, czas na zapoznanie się z utworami nominowanymi oraz na wydanie Antologii byłby porównywalny z okresem, jaki był w roku 2016.

Po przeprowadzonej dyskusji Forum przyjęło, przy siedmiu osobach wstrzymujących się, następujące brzmienie § 11 ust. 1 oraz § 12 ust. 1:

§ 11.1.

Do Nagrody mogą kandydować wszystkie utwory literackie, których pierwsze wydanie w:

a) książce posiadającej numer ISBN

lub

b) czasopiśmie drukowanym posiadającym numer ISSN

ukazało się do 31 stycznia roku przyznania Nagrody z datą roku poprzedniego; oraz te, które z powodów wydawniczych nie mogły kandydować w roku poprzednim, z zastrzeżeniem ust. 2

§ 12.1

1. Kandydatury do Nagrody ma prawo zgłaszać każdy czytelnik fantastyki (zwany dalej Zgłaszającym) na ręce Komisji Nominacyjnej, nie później niż do 30 kwietnia. Zgłoszenie dla swej ważności powinno zawierać imię i nazwisko Zgłaszającego oraz jego adres. W przypadku zgłoszeń oddanych wyłącznie drogą elektroniczną, Zgłaszający zobowiązany jest podać dodatkowo numer telefonu. Komisja Nominacyjna uprawniona jest do weryfikacji zgłoszeń oraz odrzucenia zgłoszenia w razie niemożliwości jego weryfikacji.

Następnie zebrani wrócili do kwestii wyboru organizatora Polconu 2018.

Przegłosowano przyznanie organizacji Polconu 2018 Stowarzyszeniu Miłośników Gier i Fantastyki „Thorn” z Torunia następująca ilością głosów: osoby za: 69; przeciw: 3; wstrzymało się: 16.

6. Omówienie przygotowań do Polconu 2017.

Krzysztof Księski, Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela Syriusza”, przedstawił informacje następujące:

a) „Tchnienie wschodu” jednym z haseł promujących,

b) skompletowany został już trzon główny organizatorów, ci dobierają już kolejnych pomocników,

c) adres strony internetowej to polcon2017.pl, za dwa tygodnie powinna się pojawić strona właściwa z zalążkiem informacji na temat imprezy,

d) negocjacje z UMCS są zaawansowane, organizatorzy nie podpisali jeszcze umowy, ale nastąpi to na jesieni,

e) akredytacja: od stycznia 2017, krocząca,

f) koordynatorem programu będzie Edyta Muł-Pałka.

7. Goście honorowi Polconu.

Krzysztof Księski przedstawił propozycje Gości Honorowych Polconu 2018:

a) kategoria „fan”: Krzysztof Drozd, członek honorowy Stowarzyszenia organizującego Polcon 2017, działacz fandomu b. aktywny w latach 80.,

b) kategoria „popularyzator”: dr. hab. Paweł Frelik, zajmujący się fantastyką anglosaska, sci-fi, autor wielu publikacji książkowych poświęconych fantastyce,

c) kategoria „wydawca”: Dom Wydawniczy REBIS – regularnie wspiera wszelkie inicjatywy fanowskie, od wielu lat wydaje wiele fantastyki.

d) kategoria „twórca”: Anna Kańtoch, pięciokrotna laureatka Nagrody Zajdla.

Zaakceptowano gości honorowych przy 14 głosów wstrzymujących się.

8. Wolne wnioski

Nie zgłoszono

Przewodniczący zarządził w tym miejscu 10-minutową przerwę. Po przerwie kontynuowano porządek obrad.

9. Regulamin Ogólnopolskiego Konwentu Miłośników Fantastyki „POLCON” i Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla.

W pierwszej kolejności ratyfikacji (ponownemu przegłosowaniu) podlegały zmiany uchwalone w Poznaniu na Polconie 2015.

(i) Par. 3 ust. 4

Było:

§ 3.4 Organizator Polconu przekazuje z każdej akredytacji pełnej lub wspierającej pewną kwotę na poczet funduszu Nagrody. Wysokość tej kwoty uchwala Forum Fandomu nie później niż na poprzednim Polconie.

Przyjęto w 2015:

§ 3.4 Organizator Polconu przekazuje z każdej akredytacji pełnej lub wspierającej pewną kwotę na poczet funduszu Nagrody. Wysokość tej kwoty uchwala Forum Fandomu nie później niż na poprzednim Polconie. Wysokość ustalonej w ten sposób kwoty obowiązuje organizatorów kolejnych Polconów, do czasu jej zmiany w odpowiednim trybie.

Ratyfikowano przy dwóch głosach wstrzymujących.

(ii) Par. 5 ust. 1

Było:

§ 5.1 Organizatorem Polconu może być tylko Klub.

Przyjęto w 2015:

§ 5.1 Organizatorem Polconu może być tylko Klub, z tym zastrzeżeniem, że w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Forum Fandomu może dopuścić kandydaturę osób, działających celem zawiązania Klubu. Organizator Polconu zobowiązany jest wykazać osobowość prawną w terminie wskazanym przez Forum Fandomu.

Ratyfikowano przy jednym głosie przeciw oraz dziewięciu wstrzymujących się.

(iii) Par. 5 ust. 3

Było:

§ 5.3 Do obowiązków organizatora Polconu należy:

b) zabezpieczenie noclegów i wyżywienia dla Uczestników,

Przyjęto w 2015:

§ 5.3 Do obowiązków organizatora Polconu należy:

b) przedstawienie opcji noclegów i wyżywienia dla Uczestników,

Ratyfikowano przy dziewięciu głosach wstrzymujących się

(iv) Par. 5 ust. 3 c)

Było:

§ 5.3 Do obowiązków organizatora Polconu należy:

c) administrowanie bieżąca edycją nagrody,

Przyjęto w 2015:

§ 5.3 Do obowiązków organizatora Polconu należy:

c) zorganizowanie druku i dystrybucji kart do głosowania na Nagrodę oraz zapewnienie punktu przyjmowania głosów oraz pomieszczenia dla Komisji Liczącej,

Witold Siekierzyński zaproponował dalsze zmiany, zobowiązujące Organizatora do prowadzenia promocji/wsparcia Nagrody. W związku jednak z tym, że w tym miejscu obrad ratyfikacji podlegały zmiany z 2015 roku, pozostawiono ten punkt do dalszej dyskusji przy zmianach „nowych”.

Ratyfikowano przy 2 głosach przeciw, 13 wstrzymujących się. Liczba głosów za: 32.

(v) Par. 5 ust. 3 e)

Było:

§ 5.3 Do obowiązków organizatora Polconu należy:

e) zorganizowanie w trakcie Polconu Forum Fandomu,

Przyjęto w 2015:

§ 5.3 Do obowiązków organizatora Polconu należy:

e) zorganizowanie w trakcie Polconu Forum Fandomu oraz Rady Fandomu – zebrania klubów stowarzyszonych w ZS Fandom Polski.

Ratyfikowano przy trzech osobach wstrzymujących się.

(vi) Par. 5 ust. 3 dodanie podpunktów:

§ 5.3 Do obowiązków organizatora Polconu należy:

g) umożliwienie Klubom kandydującym do organizacji Polconu za dwa lata prezentacji kandydatury (punkt programu) oraz zapewnienie miejsca na stacjonarne stoisko promocyjne, pod warunkiem, że kandydaci zgłoszą taką potrzebę nie później, niż 60 dni przed rozpoczęciem imprezy,

h) umożliwienie organizatorom przyszłorocznego Polconu prezentacji przygotowań i planów imprezy (punkt programu) oraz zapewnienie miejsca na stacjonarne stoisko promocyjne, że przyszły organizator zgłosi taką potrzebę nie później, niż 60 dni przed rozpoczęciem imprezy.

i) podawanie na stronie internetowej oraz w innych dostępnych kanałach komunikacji z Klubami, danych rejestrowych organizatora oraz personaliów przynajmniej koordynatora głównego imprezy,

Ratyfikowano en bloc przy dwóch głosach wstrzymujących się.

(vii) Par. 5 ust. 6

Było:

§ 5.6 Podczas Forum Fandomu, Organizator przyszłorocznego Polconu powinien zgłosić do zatwierdzenia przez Forum Fandomu:

a) listę zaproszonych gości honorowych (zwyczajowo: twórca, wydawca, fan),

b) dokładną datę i miejsce imprezy

c) zasady odpłatności uczestników,

d) wstępny termin nadsyłania zgłoszeń.

Przyjęto w 2015:

§ 5.6 Podczas Forum Fandomu, Organizator przyszłorocznego Polconu powinien zgłosić do zatwierdzenia przez Forum Fandomu listę zaproszonych gości honorowych (zwyczajowo: twórca, wydawca, fan) oraz podać:

a) dokładną datę i miejsce imprezy

b) zasady odpłatności uczestników,

c) wstępny termin nadsyłania zgłoszeń.

Ratyfikowano jednomyślnie.

(viii) Par. 7 ust. 6

Było:

§ 7.6 Forum Fandomu podejmuje decyzję o kwocie przeznaczanej z akredytacji pełnej lub wspierającej na fundusz Nagrody.

Przyjęto w 2015:

§ 7.6 Forum Fandomu w razie stwierdzenia potrzeby podejmuje decyzję o kwocie przeznaczanej z akredytacji pełnej lub wspierającej na fundusz Nagrody.

Ratyfikowano przy jednym głosie wstrzymującym się.

Tym samym wszystkie zmiany przyjęte do Regulaminu w roku 2015 zostały ratyfikowane, co oznacza, że nie utraciły mocy obowiązującej.

Forum przeszło do głosowania nad nowymi zmianami. O ile dalej nie podano inaczej, zmiany proponował i uzasadniał Przewodniczący.

(ix) Par. 8 ustęp 4

Jest:

§ 8.4 W głosowaniu Klubów bierze udział nie więcej niż po dwóch przedstawicieli każdego z Klubów, obecnych na Forum Fandomu. W głosowaniu Klubów decyzje zapadają zwykłą większością głosów. Wyniki głosowania Klubów są ostateczne, z zastrzeżeniem § 16 ust. 3.

Uzasadnienie potrzeby zmiany: Zmiana precyzuje Regulamin, w wersji aktualnej można odnieść wrażenie, że Klub może mieć dwa głosy. Natomiast zawsze było tak, że obowiązywała zasada jeden klub – jeden głos, co będzie wyraźnie teraz opisane.

Propozycja:

§ 8.4 Każdy Klub posiada jeden głos. W głosowaniu Klubów decyzje zapadają zwykłą większością głosów. Wyniki głosowania Klubów są ostateczne, z zastrzeżeniem § 16 ust. 3.

Przyjęto zmianę przy dwóch głosach wstrzymujących się.

(x) Par. 8 ust. 5

Jest:

§ 8.5 Klub może być reprezentowany przez członka Zarządu Klubu; w innych wypadkach konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa.

Uzasadnienie potrzeby zmiany: Wewnętrzne regulacje obowiązujące w stowarzyszeniach mogą stwierdzać, że reprezentacja klubu jest dwuosobowa, a jednoosobowo może działać tylko Prezes. Proponowana zmiana odsyła do statutów danego klubu oraz informacji dostępnych w KRS. W razie gdyby głosowanie Klubów zostało zarządzone już na FF, a zarząd danego kluby był nieobecny, można telefonicznie czy elektronicznie „łapać” zarząd i umożliwić wyznaczenie osoby, która odda głos w imieniu klubu.

Propozycja, dopracowana w toku dyskusji:

§ 8.5 Na Forum Fandomu Kluby działają poprzez umocowane do tego organy. W przypadku nieobecności organu uprawnionego do reprezentowania Klubu bądź pełnomocnika umocowanego na piśmie Klub może być reprezentowany przez pełnomocnika wyznaczonego przez odpowiedni organ Klubu drogą elektroniczną lub telefonicznie najpóźniej podczas Forum Fandomu. Fakt udzielenia pełnomocnictwa w ten sposób zaznacza się w protokole.

Przyjęto zmianę przy jednym głosie przeciw, siedmiu wstrzymujących się.

Dodatkowo w toku dyskusji przypomniano, że Klub oznacza każdą organizację non-profit posiadającą osobowość prawną, działającą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na rzecz propagowania fantastyki, a nie tylko stowarzyszenia członkowskie ZSFP!

(xi) Par. 16 ust. 2 i 3

Jest:

§ 16.3. Decyzje Forum Fandomu, dotyczące Polconu, Nagrody bądź zmian niniejszego Regulaminu, z wyłączeniem wyboru Organizatora oraz spraw wymienionych w § 5 ust. 6, wymaga ratyfikacji, tj. ponownego przegłosowania w czasie Forum Fandomu na następnym Polconie lub konwencie w randze Polconu. W przeciwnym razie przestają one obowiązywać z chwilą zakończenia Forum Fandomu na następnym Polconie lub konwencie w randze Polconu.

Uzasadnienie potrzeby zmiany: Powtórna ratyfikacja jest uciążliwa, w zamyśle miała „ustabilizować” Regulamin i zapobiegać zmianom pochopnym albo wręcz manipulowaniu Regulaminem. Można z niej zrezygnować, na przykład wprowadzając zasadę, że poza akceptację FF, zmiany Regulaminu muszą być równolegle przegłosowane przez Kluby.

W toku dyskusji przedstawiono warianty rozwiązania i pozostawienie ratyfikacji, ale wyłącznie na wniosek, a nie obowiązkowo, rezygnacja z ratyfikacji w ogóle, dopisanie w celu złamania bariery psychologicznej, że zmiany do Regulaminu (w tym uchylenie zmian uchwalonych na poprzednim FF) może proponować każdy uczestnik FF.

Forum najpierw zdecydowało, że ratyfikacja pozostanie. Następnie przyjęto nowe brzmienie:

Par. 16 ust. 2

§ 16.2 Zmiany niniejszego Regulaminu może wprowadzać wyłącznie Forum Fandomu na Polconie lub konwencie w randze Polconu, o ile Regulamin nie stanowi inaczej. Prawo zgłaszania propozycji zmian do Regulaminu przysługuje każdemu Uczestnikowi obecnemu na Forum Fandomu.

Zmiana polegała na dodaniu drugiego zdania. Przyjęto zmianę przy jednym głosie przeciw oraz 13 wstrzymujących się.

Par. 16 ust. 3

§ 16.3 Decyzje Forum Fandomu dotyczące Polconu, Nagrody bądź zmian niniejszego Regulaminu, z wyłączeniem wyboru Organizatora oraz spraw wymienionych w § 5 ust. 6, wyłącznie na wniosek zgłoszony w czasie Forum Fandomu na następnym Polconie lub konwencie w randze Polconu, podlegają ratyfikacji tj. ponownemu głosowaniu. Odmowa ratyfikacji powoduje uchylenie powyższych decyzji.

Zmiana polegała na zapisie, że ratyfikacja następuje wyłącznie na wniosek, a nie obligatoryjnie. Przyjęto przy czterech głosach wstrzymujących się.

(xii) Par. 7 ust. 1

Jest:

§ 7.1 Każdy Uczestnik Polconu ma prawo uczestniczyć w Forum Fandomu.

Uzasadnienie potrzeby zmiany: Zgodnie z definicjami Uczestnikiem (głosującym na Zajdla) jest osoba, która opłaciła akredytację pełną lub wspierającą, natomiast jak ktoś pojawia się na Polconie tylko w weekend i ma jednodniówkę nawet tylko na sobotę, też powinien mieć prawo uczestniczenia w obradach. Kwestia ta została zgłoszona na listę dyskusyjną fandomu przez Jakuba Gruszkę (nieobecnego na Polconie).

Propozycja:

§ 7.1 Każda osoba uczestnicząca w Polconie ma prawo uczestniczyć w Forum Fandomu.

Przyjęto zmianę przy jednym głosie przeciw.

(xiii) Par. 5 ust. 7

Jest:

§ 5.7 Po zakończeniu Polconu organizator dokonuje rozliczenia, podejmując stosowne decyzje w przypadku nadwyżki lub niedoboru. Rozliczenia te są przesłane do Klubów, nie później niż w ciągu 4 miesięcy od dnia zakończenia organizowanego Polconu.

Uzasadnienie potrzeby zmiany: Organizator musiałby rozsyłać rozliczenie do wszystkich stowarzyszeń w Polsce, co jest niewykonalne. Ponadto nie ma żadnej przyjętej w Regulaminie zasady, która mówiłaby o treści rozliczenia. Kwestia ta została zgłoszona na listę dyskusyjną fandomu przez Jakuba Gruszkę (nieobecnego na Polconie).

W toku dyskusji, toczonej głównie wokół zapewnienia publicznej dostępności rozliczenia, zaproponowano brzmienie następujące:

§ 5.7 Po zakończeniu Polconu Organizator dokonuje rozliczenia, podejmując stosowne decyzje w przypadku nadwyżki lub niedoboru. Rozliczenie, zawierające co najmniej: liczbę akredytacji poszczególnych kategorii, wynik finansowy Polconu, kwotę przeznaczoną na Fundusz Nagrody, jest jawne oraz przesyłane Organizatorowi kolejnego Polconu, a także organizacji administrującej Funduszem Nagrody nie później niż w ciągu 4 miesięcy od dnia zakończenia organizowanego Polconu.

Przyjęto zmianę przy trzech głosach wstrzymanych.

(xiv) Kwestia wyłączenia z kandydowania do Nagrody utworów wydanych w wydawnictwach tzw. vanity press.

W roku 2016 pojawiły się głosy kilku pisarzy, krytykujących dopuszczenie do kandydowania utworów wydawanych za pieniądze autorów, bez redakcji, korekty itp. W atmosferze oskarżeń, że Nagroda Zajdla promuje grafomanię, padły nawet żądania usunięcia utworów autorów protestu z listy pomocniczej i wycofania ich z Nagrody.

Przewodniczący wyjaśnił, że jeżeli Forum Fandomu w ogóle uzna kwestię za wartą rozważenia, są przygotowane projekty odpowiednich zapisów. FF zagłosowało nad rozpoczęciem dyskusji na ten temat: głosów za – brak, głosów wstrzymujących – trzy, reszta głosujących przeciw otwieraniu dyskusji.

(xv) Definicja Gżdacza i nałożenie obowiązku jej przestrzegania przez Organizatora

Zagadnienie zgłoszone i zreferowane przez Elę Gepfert.

Par. 2 dodanie definicji

Gżdacz*, każda osoba fizyczna, która opłaciła akredytację pełną i zgłosiła chęć pomocy organizatorom bez finansowego wynagrodzenia.

*Gżdacz – postać z książki „Bromba i inni” Macieja Wojtyszko. Za zgodą autora, od 1997 roku słowo „gżdacz” używane jest na określenie uczestnika pomagającego organizatorom (wzorowany na angielskim „gopher”).

Par. 4 dodanie ust. 8

§ 4.8 Gżdacz jest uczestnikiem Polconu, pomagającym organizatorom podczas konwentu na zasadach pełnej dobrowolności, to znaczy w wybranym przez siebie terminie i wymiarze czasu.

Uzasadnienie potrzeby zmiany: Określenie „Gżdacz” w zamyśle miało obejmować osoby, które będąc normalnymi, płacącymi akredytację uczestnikami Polconu zupełnie bezinteresownie decydują się pomagać Organizatorowi, stosownie do swoich chęci i możliwości. Organizator może (ale nie musi) podarować Gżdaczom upominek, względnie koszulkę, natomiast pomoc w charakterze Gżdacza nie wiąże się z żadnym upustem od ceny akredytacji. Taka idea została zaproponowana p. Maciejowi Wojtyszce, który wyraził zgodę na używanie swojej postaci przez fandom. Jednakże wytworzyła się praktyka (niejednolita zresztą) przyznawania Gżdaczom zniżek, co jest równoznaczne za płacenie im za wykonaną na rzecz imprezy pracę i wypacza pierwotną ideę. Proponowana zmiana nie ma na celu zakazanie Organizatorowi zwalniania osób pomagających przy imprezie z części bądź całości kosztów akredytacji, a jedynie nie pozwala na nazywanie ich Gżdaczami.

W toku dyskusji pojawiły się głosy krytyczne wobec propozycji:

– pojęcie Gżdacza, stosowane obecnie wobec osób otrzymujących zniżki, ewoluowało w sposób naturalny i trudno będzie w tej chwili wytłumaczyć fandomowi – odwołując się do argumentów „historycznych” – dlaczego ma nastąpić zmiana jego obecnego znaczenia poprzez wyłączenie spod niego takich osób;

– FF nie może narzucić obowiązku przestrzegania definicji Gżdacza (w zaproponowanym brzmieniu) konwentom innym niż Polcon, co doprowadzi do podwójnej terminologii na osoby pomagające organizatorom i otrzymujące zniżki na jednych imprezach będą Gżdaczami, na innych (Polcon) już nie.

Zaproponowana zmiana nie została przyjęta, 20 głosów za, 17 przeciw, 11 głosów wstrzymujących się (brak większości bezwzględnej).

Wobec wyczerpania czasu, na tym Forum Fandomu zostało zamknięte.